Ekonomika, Financie, Podnikanie, Účtovníctvo

UZAVRETIE ÚČTOVNÉHO ROKA 2023

kalkulačka so šanónom dokumentov na stole

Uzavretie účtovného roka znamená povinnosť zostaviť účtovnú závierku za rok 2023.

Zostaveniu účtovnej závierky predchádza účtovná uzávierka, s tým súvisiaca inventarizácia a uzatváranie jednotlivých účtov v hlavnej knihe v podvojnom účtovníctve.

Účtovná uzávierka:

-proces, ktorým sa uzatvárajú všetky účty v účtovnej knihe na konci účtovného obdobia,

-vykonáva sa na konci účtovného obdobia (na konci mesiaca, štvrťroka alebo roka).

Závierka:

-znamená uzavretie alebo ukončenie účtovného obdobia, ktoré je vypočítané na základe výsledkov účtovnej uzávierky,

-nasleduje po účtovnej uzávierke a je posledným krokom pred vytvorením finančných výkazov.

V podstate účtovná uzávierka je proces, zatiaľ čo závierka je výsledkom tohto procesu a zahŕňa vytvorenie finančných výkazov na základe účtovných údajov. Účtovná závierka je zároveň dokument, ktorý sa odosiela do registra účtovných závierok, túto povinnosť má každá právnická osoba.

Prvým krokom účtovnej uzávierky je súhrnné spracovanie a zaúčtovanie všetkých účtovných udalostí, ktoré sú spojené s končiacim obdobím. Konkrétne ide o:

 • vydané faktúry a dobropisy,
 • prijaté faktúry a dobropisy,
 • dokumenty z posledného mesiaca v roku,
 • transakcie v pokladnici,
 • mzdy za december, aj keď sa vyplácajú v januári,
 • daň z motorových vozidiel.

Tieto položky zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovení hospodárskeho výsledku spoločnosti. Pri uzávierke účtovného obdobia je tiež potrebné zaúčtovať nevyfakturované dodávky, ktoré súvisia s týmto obdobím. Je dôležité, aby náklady aj príjmy boli priradené k správnemu účtovnému obdobiu nielen vo vecnom, ale aj časovom zmysle.

PREÚČTOVANIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

Týka sa to napríklad splátok úverov alebo lízingov, ktoré sú dlhodobými pohľadávkami či záväzkami, ale časť z nich je nutné preúčtovať na krátkodobé, teda ku koncu roka. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky sa totiž vykazujú v iných riadkoch súvahy. S týmto preúčtovaním vám najlepšie poradí kvalifikovaný účtovník.

KONTROLA ÚČTOVNÍCTVA

Pred vypracovaním účtovnej uzávierky je nevyhnutné overiť súlad účtovnej bilancie. Tento proces zahŕňa kontrolu zostatkov účtov z predchádzajúceho obdobia, aby sa zistilo, či súhlasia so začiatočnými stavmi účtov v aktuálnom období.

KONTROLA SKLADU A SKLADOVÁ INVENTÚRA

Je dôležité správne zaúčtovať nákup a spotrebu zásob počas roka. Existujú dva spôsoby ich účtovania. Pre správne formovanie a výber optimálnej alternatívy pre vaše zásoby môže byť užitočná pomoc účtovnej firmy.

INVENTARIZÁCIA MAJETKU

Do procesu inventarizácie nespadajú len aktíva a pasíva, ale aj rozdiel medzi aktívami a pasívami, teda vlastný kapitál. Podnik musí monitorovať hodnotu vlastného kapitálu, pretože v prípade, že vlastný kapitál klesne do záporných hodnôt alebo pomer vlastného kapitálu k záväzkom sa značne zmenší, hrozí mu podľa §67a Obchodného zákonníka riziko platobnej neschopnosti. Tento fakt môže vyvolať ďalšie povinnosti pre danú spoločnosť.

ODSÚHLASENIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV S OBCHODNÝMI PARTNERMI

Účtovná uzávierka bude úplná až v momente, keď budú inventarizované pohľadávky a záväzky aj potvrdené od obchodných partnerov. Ich potvrdenie je kľúčové pre kompletnosť inventarizácie.

VYTVORIŤ A ODSÚHLASIŤ REZERVY

Na konci účtovného obdobia sa tvoria najmä nasledujúce rezervy:

 • Rezerva na odmeny za nevyčerpanú dovolenku sa tvorí na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancom za uplynulé účtovné obdobie.
 • Rezerva na opravné položky k pohľadávkam sa tvorí na predpokladané straty z pohľadávok, ktoré nie sú pravdepodobne splatné alebo sú sporné.
 • Rezerva na zníženie hodnoty zásob sa tvorí na predpokladané straty z poklesu hodnoty zásob.
 • Rezerva na záručné opravy sa tvorí na predpokladané náklady na záručné opravy tovaru alebo služieb predaných zákazníkom.

Tvorba daňovo uznateľných rezerv je výborným nástrojom na legálnu optimalizáciu dane z príjmu, keďže sa jedná o náklad, ktorý v danom čase podnikateľ nemusí zaplatiť. So správnou tvorbou rezerv sa neváhajte obrátiť na svojho účtovníka.

ZAÚČTOVANIE DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Ak subjekt v rámci podnikateľských aktivít využíval motorové vozidlo, vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a následne uhradiť daň z motorových vozidiel. Táto daň je splatná do 31. januára 2024 a náklady s ňou spojené sa započítavajú do účtovného obdobia, v ktorom bolo vozidlo využívané. To platí aj pre motorové vozidlá, ktoré podnikateľ využíval aj keď neboli zaradené v majetku spoločnosti.

ÚHRADA FAKTÚR, KTORÉ SÚ DAŇOVÝM VÝDAVKOM AŽ PO ZAPLATENÍ

Na základe §17 ods. 19 zákona o dani z príjmov, súčasťou základu dane daňovníka, okrem výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku, len po zaplatení sú:

 • kompenzačné platby vyplácané podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach u ich dlžníka,
 • výdavky (náklady) na nájomné,
 • výdavky na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby,
 • výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
 • výdavky na poradenské a právne služby (kódy klasifikácie 69.1, 69.2, 70.1 a 70.22),
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby,
 • výdavky na sponzorské u sponzora,
 • výdavky na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu,
 • daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa zákona o dani z poistenia,
 • odvody z nadmerných príjmov podľa zákona o energetike.


ZAÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV

Ak sme všetky kroky dodržali, môžeme prejsť k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmu. Nasleduje po vyčíslení splatnej dane a podaní priznania k dani z príjmov. Zaúčtuje sa záväzok na zaplatenie tejto dane.

Po skontrolovaní účtovníctva, podaní priznania k dani z príjmov a zaúčtovaní splatnej dane môžete vykonať uzávierku a nastaviť stavy do nového roku. Ak si neviete v niektorom bode rady, je čas obrátiť sa na účtovnú firmu. Tá zabezpečí vykonanie účtovnej uzávierky včas a podľa zákona.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *