Podnikanie

Osud firmy po smrti majiteľa

Aký osud čaká firmu, ak ju zastihne smrť majiteľa? Dedenie firmy je špecifický druh dedičského konania, ktorý sa riadi osobitnými pravidlami. V prvom rade je potrebné určiť či je obchodný podiel predmetom dedičstva. Ak je to tak, potom sa dedí podľa zákona alebo podľa závetu.

DEDIČSTVO OBCHODNÉHO PODIELU PODĽA ZÁKONA

Ak zomrelý nenechal závet, obchodný podiel sa dedí podľa zákona. Dedičia sa určujú podľa dedičských skupín. V prvej dedičskej skupine dedia deti zomrelého, v druhej dedičskej skupine dedia rodičia zomrelého, v tretej dedičskej skupine dedia súrodenci zomrelého a v štvrtej dedičskej skupine dedia iní dedičia.

DEDIČSTVO OBCHODNÉHO PODIELU PODĽA ZÁVETU

Ak zosnulý zanechal závet, obchodný podiel sa dedí podľa závetu. V závete môže ustanoviť dediča obchodného podielu alebo môže určiť, že obchodný podiel sa má previesť na inú osobu.

MÔŽE BYŤ DEDENIE OBCHODNÉHO PODIELU ZAKÁZANÉ? PRÍPAD, KEĎ JE DEDENIE OBCHODNÉHO PODIELU ZAKÁZANÉ

Spoločenská zmluva spoločnosti môže obsahovať ustanovenie, ktoré zakazuje dedenie obchodného podielu. Ak je to tak, potom obchodný podiel po zomrelom spoločníkovi neprechádza na dedičov, ale na spoločnosť. Spoločnosť môže obchodný podiel previesť na iného spoločníka alebo na tretiu osobu.

POSTUP PRI DEDIČSKOM KONANÍ PRI FIRME

Dedičské konanie pri firme sa začína podaním návrhu na začatie dedičského konania na príslušný súd. Návrh môže podať ktorýkoľvek dedič, pozostalý manžel alebo manželka zomrelého, alebo správca dedičstva.

V návrhu je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko zosnulého,
  • dátum a miesto jeho smrti,
  • zoznam majetku, ktorý zosnulý zanechal,
  • zoznam dedičov.

Ak sa obchodný podiel dedí podľa zákona, je potrebné uviesť aj zoznam dedičských skupín a dedičov v každej dedičskej skupine.

Ak sa obchodný podiel dedí podľa závetu, je potrebné uviesť, či zosnulý zanechal závet a aké ustanovenia v ňom urobil.

Po podaní návrhu na začatie dedičského konania súd založí dedičské konanie a vyzve dedičov, aby sa vyjadrili k návrhu. Súd tiež môže nariadiť vykonanie znaleckého posudku na určenie hodnoty dedičstva.

Po preskúmaní návrhu a vyjadrení dedičov súd vydá uznesenie o dedičstve. V uznesení súd rozhodne o tom, ktorí dedičia sú dedičmi a v akom rozsahu dedičia obchodný podiel.

Ak je obchodný podiel predmetom dedičského konania, je potrebné, aby dedičia prijali dedičstvo. Prijatie dedičstva sa uskutočňuje vyhlásením dediča pred súdom alebo notárom.

PRÍPAD, KEĎ JE OBCHODNÝ PODIEL PREDMETOM DEDIČSKÉHO KONANIA, ALE DEDIČIA HO NECHCÚ ZDEDIŤ

Ak dedičia nechcú zdediť obchodný podiel, môžu ho odmietnuť. Odmietnutie dedičstva sa uskutočňuje vyhlásením dediča pred súdom alebo notárom.

Ak dedičia obchodný podiel odmietnu, potom prechádza na dedičov v nasledujúcej dedičskej skupine. Ak nie sú žiadni dediči v nasledujúcej dedičskej skupine, potom obchodný podiel prechádza na štát.

Dedičské konanie pri firme je pomerne zložitý proces, ktorý je potrebné dôkladne zvážiť. V prípade, že máte záujem o dedičstvo obchodného podielu, je vhodné poradiť sa s advokátom alebo notárom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *