Financie, Zamestnanie

Nové dotácie – podpora zamestnanosti v roku 2024

euro bankovky

Od 2. apríla bude spustený národný program Finančné stimuly pre zamestnanosť, ktorý organizuje Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt je navrhnutý s cieľom podporiť mladých ľudí do 30 rokov a tých, ktorí čelia znevýhodneniu na trhu práce. Jeho účelom je poskytnúť pomoc pri hľadaní zamestnania, integrácii do pracovného života a udržaní získaných pracovných pozícií.

Projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť je zameraný na rôzne skupiny nezamestnaných, ktorí čelia prekážkam ako vek, zložitá rodinná situácia, nízke vzdelanie, strata pracovných návykov, zdravotné postihnutie a iné. Od 2. apríla budú spustené prvé dva prvky tohto projektu, ktoré zahŕňajú motivačný finančný príspevok pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a finančnú podporu pre mladých pri vykonávaní absolventskej praxe.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš zdôraznil dôležitosť projektu, najmä pre tých, ktorí čelia ťažkostiam pri hľadaní práce. Projekt bude financovaný sumou 317 miliónov eur s cieľom poskytnúť potrebnú podporu a motiváciu mladým ľuďom na začiatku ich kariéry. Ďalšie prvky tohto projektu budú spustené v priebehu nasledujúcich týždňov.

Riadiacim orgánom pre tento projekt budú Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Minister Richard Raši zdôraznil, že projekt bude riadený v súlade s požiadavkami Európskej únie a bude sa zohľadňovať potreby jednotlivých regiónov.

Cieľom národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť, ktorý realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, je poskytnúť podporu pri hľadaní, zapracovaní a udržaní zamestnania pre mladých ľudí do 30 rokov a pre znevýhodnených nezamestnaných. Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Peter Ormandy zdôraznil, že tento projekt má za cieľ nielen pomáhať jednotlivcom nájsť prácu, ale aj riešiť nedostatok pracovnej sily na trhu práce.

Projekt zahŕňa rôzne formy podpory, vrátane motivačného finančného príspevku pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, finančnej podpory pre mladých počas absolventskej praxe a ďalšie. Tento projekt je financovaný aj prostredníctvom fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť zavedie nasledovné formy podpory:

 • Motivačný finančný príspevok znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie zameraný na stabilizáciu nového zamestnanca na pracovnom mieste. Je určený znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, ktorí boli z domácnosti poberajúcej pomoc v hmotnej núdzi.
 • Finančný príspevok pre mladých na vykonávanie absolventskej praxe.
 • Finančný príspevok pre zamestnávateľa na mzdu pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a uchádzača vo veku do 30 rokov-NEET. Finančne bude podporená aj mzda mentora, ktorý ich zapracuje.
 • Finančný príspevok chránenej dielni či pracovisku, keď sa ich už bývalý zamestnanec so zdravotným postihnutím uplatní na otvorenom trhu práce, teda sa zamestná mimo chránenej dielne či pracoviska.
 • Finančný príspevok zamestnávateľom a súčasne aj znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie počas práce na skúšku. Uchádzač o zamestnanie zostáva v evidencii, nepoberá plat. Štát mu vyplatí príspevok vo výške životného minima a zároveň zamestnávateľ dostane príspevok na jeho zamestnanie.
 • Finančný príspevok mladým-NEET alebo znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Finančný príspevok pre zamestnávateľov na prispôsobenie pracovísk pre potreby osôb so zdravotným postihnutím.
 • Finančný príspevok na udržanie osoby so zdravotným postihnutím v zamestnaní na otvorenom trhu práce. Ak sa počas trvania pracovného pomeru zamestnanec stal osobou so zdravotným postihnutím, štát prispeje zamestnávateľovi na jeho pracovné miesto.

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

 • občania vo veku do 26 rokov ,
 • občania nad 50 rokov ,
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
 • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním ,
 • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
 • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana ,
 • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky ,
 • občania so zdravotným postihnutím ,
 • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Rezort práce predstavuje súbor troch nových projektov na podporu zamestnanosti

Projekt Právo na prvé zamestnanie


Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť tvorbu pracovných miest pre nezamestnaných a je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň dva mesiace.

V rámci projektu sa bude poskytovať finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času.

Mesačný príspevok zamestnávateľovi slúži na úhradu časti, maximálne 90 percent, celkovej ceny práce zamestnanca. Jeho výška je najviac 1 318,53 Eur, teda 70 percent celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok minulého roka.

Finančný príspevok sa poskytuje najviac na dobu 6 mesiacov jednorazovo, do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí finančného príspevku. A ďalších 6 mesiacov, bez príspevku, musí zamestnávateľ pracovné miesto udržať.

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu má za cieľ povzbudiť nových zamestnancov k zotrvaniu v novej práci. Je určený pre zamestnancov, ktorí boli bezprostredne pred zaradením do projektu vedení ako nezamestnaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 2 mesiace a boli vyradení z evidencie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Finančný príspevok budú zamestnaným poskytovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny počas trvania pracovného pomeru, a to najviac 6 mesiacov.

Výška príspevku:

 • 150,00 Eur mesačne počas prvých 3 mesiacov,
 • 75,00 Eur mesačne ďalšie 3 mesiace.

Projekt Vzdelávanie mladých dospelých

Prispieť k osamostatneniu mladých dospelých z centier pre deti a rodiny a zvýšiť ich šance uplatniť sa na trhu práce, je hlavným cieľom projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Štát prispeje v rámci projektu na kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B a vyšších skupín a kvalifikačnej karty vodiča.

O zapojenie do projektu budú môcť žiadať osoby evidované na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie, alebo záujemcovia o zamestnanie. Okrem toho je potrebné, aby patrili aspoň do jednej z týchto skupín:

 • mladí dospelí, ktorým po dosiahnutí plnoletosti pokračuje poskytovanie starostlivosti v centre pre deti a rodiny,
 • plnoleté osoby sústavne sa pripravujúce na povolanie, ktorým bol predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny najviac o 24 mesiacov,
 • maloleté deti pripravujúce sa na osamostatnenie, pre ktoré centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.

Príspevok bude poskytovaný v plnej výške nákladov súvisiacich so vzdelávaním. Okrem toho budú môcť záujemcovia získať aj paušálny príspevok. Bude určený na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou mladého dospelého na vzdelávaní, a to vo výške 0,95 Eur na jednu vyučovaciu hodinu, najviac v sume 190 Eur. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú uhrádzať príspevok po skončení kurzu priamo poskytovateľovi, ktorý zrealizuje vzdelávací kurz. Paušálny príspevok bude vyplácaný priamo mladému dospelému.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *