Ekonomika, Financie, Zamestnanie

Ročné zúčtovanie dane zamestnanca za rok 2023

Muž sediaci za stolom a počítajúci na kalkulačke.

Daňovú povinnosť za rok 2023 budú musieť (v roku 2024) vyrovnať všetky fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dosiahli zdaniteľné príjmy vyššie ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2023 predstavuje sumu 4 922,82 €, preto fyzická osoba bude musieť vyrovnať daň, ak jej príjem za rok 2023 presiahol sumu 2 461,41 €. Okrem toho povinnosť podať daňové priznanie a vyrovnať daň má aj fyzická osoba, ktorá síce nepresiahla zákonom stanovenú hranicu príjmov, ale dosiahla daňovú stratu za rok 2023, alebo ak bola na vyrovnanie dane vyzvaná správcom dane.

Každý zamestnanec, ak jeho príjmy za rok pochádzali iba zo závislej činnosti (§5 zákona o dani z príjmov), t.j. mal príjmy iba zo zamestnania alebo iných druhov pracovných pomerov, má možnosť požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ktorý za neho vykonaná daňovú povinnosť voči správcovi dane.

Ako a kedy požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024)?

Zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024) svojho zamestnávateľa podaním žiadosti na novom predpísanom formulári s názvom „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2023“. Tento formulár musí byť zamestnanec doručený zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Napríklad za rok 2023 bude mať zamestnanec možnosť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 15. februára 2024.

Vyplnený formulár žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane musí byť doručený zamestnávateľovi:

 • v listinnej podobe, alebo
 • elektronicky, napríklad e-mailom.

Spôsob doručenia závisí od dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Zamestnanec je povinný k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane priložiť všetky potrebné doklady, ktoré zamestnávateľ bude potrebovať na spracovanie ročného zúčtovania. Ak to neurobí, hoci v stanovenom termíne požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, zamestnávateľ mu ho nevykoná. Potrebné doklady závisia najmä od druhu daňového zvýhodnenia, ktoré si zamestnanec žiada.

Ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania je potrebné predložiť:

 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch z predošlých zamestnaní (ak majú za rok 2023) prípadne z dohôd vykonávajúcich mimo pracovného pomeru (u iných zamestnávateľov),
 • rodné listy detí pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa,
 • uplatnenie NČZD na manželku: sobášny list, avšak len v prípade, že manželka nepracuje a zároveň nepoberá materskú, nemocenské dávky, dôchodkové dávky, dávky v nezamestnanosti, príspevky na opatrovanie a podobne… Tieto príjmy jej vstupujú do vlastného príjmu aj keď sú oslobodené od dane. Nárok na uplatnenie NČZD na manželku je len v prípade, že jej príjmy spolu za rok 2023 nepresiahne sumu 4922,82 €,
 • potvrdenie z banky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky (v prípade, že majú naň nárok pri splácaní hypotéky),
 • daňový bonus na zaplatené príspevky do 3. piliera: k nemu budeme potrebovať doklad napríklad výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený DDS.

Ak mal zamestnanec v roku 2023 viac zamestnávateľov, je nevyhnutné predložiť zamestnávateľovi, od ktorého požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane, „Potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona za rok 2023“ od všetkých ostatných zamestnávateľov. Žiadosť o tieto potvrdenia musí zamestnanec zaslať najneskôr do 5. februára nasledujúceho kalendárneho roka a zamestnávateľ/zamestnávatelia majú termín na ich vydanie do 10. februára. To znamená, že za rok 2023 musí zamestnanec požiadať o tieto potvrdenia do 5. februára 2024 a zamestnávateľ/zamestnávatelia majú lehotu do 12. februára 2024 (ak lehota pripadne na víkend, presúva sa na najbližší pracovný deň).

Vyplnenie formulára pre vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (vykonávané v roku 2024)

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane je rozdelená do niekoľkých sekcií:

I. Osobné údaje zamestnanca – zamestnanec vyplní svoje osobné údaje a informácie o zamestnávateľovi, od ktorého žiada o zúčtovanie dane. Zároveň vyplní potrebné vyhlásenia (napr. ak má obmedzenú daňovú povinnosť, dostáva starobný alebo iný dôchodok, alebo ak jeho zdaniteľné príjmy tvoria 90 % a viac zo všetkých jeho príjmov dosiahnutých v SR a v zahraničí);

II. Nezdaniteľné časti základu dane – zahŕňajú:

 • nezdaniteľnú časť základu dane pre manželku/manžela,
 • nezdaniteľnú časť pre daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie.

III. Daňový bonus na vyživované dieťa/deti;

IV. Daňový bonus na zaplatené úroky;

V. Poistné a príspevky;

VI. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie;

VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona – túto časť vyplní zamestnanec, ak chce poukázať 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane na organizáciu svojho výberu.

Pri vyplňovaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane by mal zamestnanec poznať daňové výhody, na ktoré má nárok (a podmienky ich uplatnenia). K tomu je dôležité priložiť príslušné doklady k žiadosti. Ak zamestnanec nie je dostatočne informovaný, môže pracovať s priloženým poučením k formuláru, ktoré obsahuje jasné vysvetlenie podmienok pre nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy.

Do kedy musí zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)?

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom za rok 2023 je najneskôr do 2. apríla 2024. Štandardne sa ročné zúčtovanie dane vykonáva do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku, ale v roku 2024 pripadá tento deň na víkend alebo sviatok, takže sa lehota na jeho vykonanie posúva na najbližší pracovný deň, teda 2. apríla.

Po vykonaní ročného zúčtovania dane má zamestnávateľ ešte ďalšie dve povinnosti voči zamestnancom, ktorým ročné zúčtovanie vykonal:

 • Odovzdať zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov, ak ho zamestnanec požiadal v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane. Toto potvrdenie musí byť doručené najneskôr do 15. apríla 2024.
 • Odovzdať zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2023. Toto potvrdenie musí byť doručené najneskôr do 30. apríla 2024.

Okrem týchto povinností musí zamestnávateľ tiež vystaviť a doručiť potvrdenia o zdaniteľných príjmoch tým zamestnancom, ktorí nežiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Lehota na splnenie tejto povinnosti zamestnávateľa je do 11. marca 2024. Štandardne sa táto lehota vykonáva do 10. marca, ale v roku 2024 pripadá tento deň na nedeľu, takže termín sa posúva na najbližší pracovný deň, teda 11. marca.

Koľko ma bude stáť vyplatiť zamestnancom preplatok na dani pri ročnom zúčtovaní?

Zamestnávateľ má povinnosť zamestnancovi vyplatiť najneskôr v marcovej mzde nie len preplatok na dani, ktorý vznikol zamestnancovi, ale aj daňové bonusy, na ktoré mal nárok.

V prípade, že zamestnanci majú nároky na vyplatenie vysokých súm daňových bonusov, môže táto zákonná povinnosť pri vyššom počte zamestnancov spraviť „škrt“ v plánovanom cashflow.

V takom prípade odporúčame, aby sa zamestnávateľ dohodol so zamestnancom, že im dá spraviť daňové priznanie typ A, aby im preplatky na dani a daňové bonusy vyplatil štát. Ak by sme ich vyplácali my prostredníctvom mzdy, štát nám vráti daňové bonusy koncom mája a preplatky z ročného zúčtovania sa nám postupne budú započítavať s mesačnou povinnosťou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *