Ekonomika, Financie, Podnikanie

Ako vybrať peniaze z s.r.o. bez platenia daní a odvodov?

puzzla s nápisom tax držaná v prstoch

Ak váš podnik dosiahne zisk za predchádzajúci rok, nevyplácajte si ho prostredníctvom dividend, vyhnete sa zrážkovej dani z dividend. Ušetrite na dani. Presuňte zisk do sociálneho fondu a z tohto fondu si vyplatíte štedrý finančný príspevok na stravovanie. Aj, keby to bolo 200 eur denne, je to príjem oslobodený od dane a odvodov.

Ako presuniem nerozdelený zisk do sociálneho fondu spoločnosti?

Aby spoločnosť mohla presunúť nerozdelený zisk do sociálneho fondu, účtovník musí mať k dispozícií buď:

 • Rozhodnutie jedného spoločníka
 • Zápisnicu z valného zhromaždenia.

Priebeh valného zhromaždenia spoločnosti s.r.o. je nevyhnutné pečiatkovať štýlom a formou zápisnice. Pre túto úlohu slúži protokol o valnom zhromaždení. Pred samotným začatím diskusie a rozhodovania o bodoch programu valného zhromaždenia je nutné zvoliť jeho predsedu a zapisovateľa. Táto povinnosť, ktorá je stanovená zákonom, má svoj význam z hľadiska koordinácie priebehu valného zhromaždenia a dokumentácie jeho priebehu. Zápisnicu o valnom zhromaždení zostavuje zapisovateľ, ktorého si samotné valné zhromaždenie vyberie.

Valné zhromaždenie, keď je len jeden spoločník?

V prípade, že spoločnosť s ručením obmedzením má len jedného spoločníka, zohráva tento jednotlivý spoločník kľúčovú úlohu pri vykonávaní úloh valného zhromaždenia. Súčasne s tým, v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka, vyžaduje sa, aby všetky jeho rozhodnutia boli písomne zdokumentované a opatrené jeho podpisom. V prípade významných otázok týkajúcich sa spoločnosti, ako napríklad rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania či vymenovania, odvolania a odmeňovania konateľov, je však stanovená zákonná povinnosť overiť pravosť jeho podpisu prostredníctvom úradného osvedčenia. Takéto valné zhromaždenie sa nazýva aj rozhodnutie jedného spoločníka.

Čo je sociálny fond?

Sociálny fond plní úlohu v uskutočňovaní sociálnej politiky podniku v oblasti starostlivosti o zamestnancov a predstavuje pre podnikateľa dlhodobý záväzok voči svojim pracovníkom. Vytváranie sociálneho fondu je povinnosťou zamestnávateľa.

Zamestnávateľ musí tvoriť sociálny fond z hrubých miezd zamestnancov nasledovne:

 • 0,6% z hrubých miezd:
  • u zamestnávateľov, ktorých predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku a nespĺňajú podmienky na prídel vo výške 1 % zo základu,
  • u zamestnávateľov, ktorých predmet činnosti nie je zameraný na dosiahnutie zisku (napr. rozpočtová organizácia) a rozpočet im neumožňuje tvorbu sociálneho fondu vo výške 1 % zo základu.
 • Najviac do 1% z hrubých miezd:
  • u zamestnávateľov, ktorých predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku a:
   – za predchádzajúci kalendárny rok* dosiahli zisk a
   – súčasne splnili všetky svoje odvodové povinnosti voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni a daňové povinnosti k štátu, obci a VÚC;
  • zamestnávateľov, ktorých predmet činnosti nie je zameraný na dosiahnutie zisku, ak to umožňuje rozpočet.


Sociálny fond môže zamestnávateľ tvoriť aj z iných zdrojov, ako napríklad rozhodnúť o tvorbe sociálneho fondu z nerozdeleného zisku z minulých rokov.

Ako môžem použiť sociálny fond?

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na:

 • stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi – § 152 Zákonníka práce,
 • dopravu do zamestnania a späť,
 • účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
 • rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
 • zdravotnú starostlivosť,
 • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
 • doplnkové dôchodkové sporenie (okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť),
 • ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.


Príspevok zo sociálneho fondu možno okrem zamestnanca poskytnúť aj:

 • rodinnému príslušníkovi zamestnanca (manžel/manželka, nezaopatrené deti zamestnanca),
 • poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere, alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do takéhoto dôchodku,
 • odborovej organizácii na úhradu jej nákladov  vynaložených na spracovanie analýz a expertíz, alebo iných služieb nevyhnutných  na realizáciu kolektívneho vyjednávania. Tento príspevok musí byť dohodnutý v kolektívnej zmluve a jeho výška nesmie prekročiť zákonom stanovenú hranicu 0,05% zo základu pre určenie prídelu do fondu.

Sociálny fond v kolektívnej zmluve so zamestnancami?

Zamestnávateľ dohodne s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve:

 • tvorbu fondu,
 • výšku fondu,
 • použitie fondu,
 • podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a 
 • spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom.

Ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise.

Príspevok na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť:

Ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý ďalší prídel do fondu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť. Na túto kompenzáciu má nárok zamestnanec, ktorý:

 • dochádza do zamestnania verejnou dopravou   a 
 • ktorého priemerný mesačný zárobok nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond. Priemerný zárobok zamestnanca upravuje § 134 Zákonníka práce.

Ak zamestnávateľ nemá zamestnancov, ktorí spĺňajú uvedené kritéria nemôže tvoriť ďalší prídel podľa tohto ustanovenia.

U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca.
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje príspevok na dopravu zamestnancovi z ďalšieho prídelu, môže poskytnúť príspevok na dopravu do zamestnania a späť aj z povinného prídelu do fondu.

Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *