Ekonomika, Financie, Podnikanie

Aké mám daňové povinnosti v januári?

Pracovný stôl, počítač a zápisník

Vstup do nového roka prináša nielen obnovu plánov a záväzkov, ale aj daňové povinnosti, ktoré nás očakávajú na prahu januára 2024. S blížiacim sa začiatkom kalendárneho roka sa daňoví poplatníci stretávajú s rôznymi úlohami a zodpovednosťami týkajúcimi sa ich daňových povinností. V tomto článku preskúmame viaceré aspekty týchto povinností, ktoré treba zvládnuť v úvode roka a poskytneme užitočné informácie. Či už ide o podávanie daňových priznaní, aktualizáciu mzdových parametrov alebo iné daňové úlohy, tento článok vám pomôže zorientovať sa v dôležitých daňových záležitostiach na začiatku nového roka.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024

Každý jednotlivec, fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v priebehu kalendárneho roka 2023 stala vlastníkom, (alebo užívateľom, správcom, alebo nájomcom) nehnuteľnosti, je povinná do 31. januára 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tá istá povinnosť platí aj pre osoby, u ktorých došlo k akýmkoľvek zmenám oproti ich poslednému podanému priznaniu. Táto povinnosť zahŕňa byty, domy, stavby, pozemky a nebytové priestory. Správcom dane je príslušné mesto alebo obec, a preto je nutné podať priznanie na príslušnom miestnom, alebo obecnom úrade. Stav nehnuteľnosti k 1. januáru 2024 je rozhodujúci pre toto priznanie.

Súčasne je dôležité pamätať aj na ďalšie miestne dane, ako napríklad dane spravované obcou alebo mestom, ako je napríklad daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a iné. Tieto dane sa priznávajú na rovnakom tlačive a v rovnakej lehote ako daň z nehnuteľností.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023 v prípade, že v tomto roku splnil aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • bol zapísaný ako držiteľ vozidla,
  • využíval motorové vozidlo na účely podnikateľskej činnosti,
  • viedol účtovnú evidenciu o vozidle,
  • bol zamestnávateľom a poskytoval zamestnancom cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla.

Je nevyhnutné, aby vozidlo bolo evidované na území Slovenskej republiky. Lehotou na podanie daňového priznania a úhradu dane je 31. január 2024.

V prípade, že v roku 2023 neboli vedené účtovné záznamy o vozidle, nebol zaznamenaný v daňovej evidencii alebo nebol uplatňovaný žiadny nárok na výdavky spojené s používaním vozidla, je možné oznámiť zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel do 31. januára 2024.

Oznámenie správcovi dane o nezrážaní zrážkovej dane za rok 2023 – autorský zákon

Právnické a fyzické osoby, ktoré v roku 2023 boli príjemcami autorských diel (vrátane ich vytvorenia a použitia), alebo umeleckých výkonov a uzavreli s autormi dohodu o nezrážaní zrážkovej dane, sú povinné do 31.01.2024 oznámiť správcovi dane, že s týmito autormi uzavreli písomnú dohodu o nezrážaní dane.

Zvýšenie minimálnej mzdy zamestnancom k 1.1.2024

Každý zamestnávateľ, ktorý vypláca svojim zamestnancom minimálnu mzdu, má povinnosť od začiatku januára 2024 upraviť túto minimálnu mzdu na úrovne platné pre rok 2024, podľa stupňov náročnosti práce.

Minimálna mesačná mzda v roku 2024 vo výške 750 eur sa vzťahuje na zamestnanca s mesačnou odmenou, ktorý pracuje na prvom stupni náročnosti práce. Tento nárast zo 700 eur (v roku 2023) o 50 eur predstavuje zvýšenie o 7,14 %.

Minimálna mzda narastá v súlade so stupňami náročnosti práce. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu vo výške minimálnej mzdy alebo minimálnej mzdy prislúchajúcej danému stupňu náročnosti jeho práce.

Stupeň náročnosti práce

Minimálna mesačná mzda

Minimálna hodinová mzda

1

750€

4,310€

2

866€

4,977€

3

982€

5,644€

4

1098€

6,310€

5

1214€

6,977€

6

1330€

7,644€

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *