Ekonomika, Financie, Nezaradené

Štátna pomoc pri splácaní úverov na bývanie od 1.1. 2024

Ako bude štát podporovať splácanie úverov v roku 2024? Štátnu pomoc pri splácaní úverov na bývanie upravujú Zákon č. 508/2023 Z. z. z 8. decembra 2023 a Zákon č. 526/2023 Z. z. z 12. decembra 2023, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2024.

Zmeny v zákonoch sa týkajú každého, kto v minulosti bral hypotekárny úver alebo sa rozhodne tento typ úveru čerpať.

UVEDENÉ ZÁKONY SA TÝKAJÚ TROCH OBLASTÍ :

 • Zmena podmienok Daňového bonusu pre mladých pre hypotéky uzatvorené od 1.1.2024
 • Mimoriadny Daňový bonus pre hypotéky, na ktorých sa po refixácii úrokovej sadzby v roku 2023 zvýšila splátka klienta
 • Nový štátny príspevok na splácanie zvýšenej splátky hypotéky po refixácii úrokovej sadzby vyplácaný od 1.1.2024

ZMENA PODMIENOK DAŇOVÉHO BONUSU PRE MLADÝCH PRE HYPOTÉKY UZATVORENÉ OD 1.1.2024

Pre úverové zmluvy uzatvorené od 1.1.2024, ktoré spĺňajú podmienky priznania daňového bonusu pre mladých, sa zlepšujú podmienky na jeho získanie.

Upravuje sa výška hypotéky, na ktorú je možné si daňový bonus uplatniť, navyšuje sa posudzovaná maximálna výška príjmu žiadateľa a spolužiadateľa a zvyšuje sa aj samotná výška daňového bonusu.

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY:

DAŇOVÝ BONUS platný pre hypotéky čerpané do 31.12.2023DAŇOVÝ BONUS platný pre hypotéky načerpané od 1.1.2024
výška úveru, na ktorú sa bonus vzťahuje max. 50 000 €neobmedzená výška hypotekárneho úveru
1,3 násobok priemernej mzdy1,6 násobok priemernej mzdy
50% z úrokov –
400 € / rok
50% z úrokov –
1200 € / rok
Zdroj Finportal, a.s. / Ministerstvo financií SR

Občania, ktorí majú nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si po novom polepšia. Ak spĺňajú podmienky môžu získať daňový bonus na zaplatené úroky až do výšky 1200€ namiesto pôvodných 400€. Výška daňového bonusu sa počíta ako 50% zo zaplatených úrokov za dané zdaňovacie obdobie, avšak maximálne do výšky 1200€ (pre hypotekárne úvery čerpané po 1.1.2024).

MIMORIADNY DAŇOVÝ BONUS PRE HYPOTÉKY, NA KTORÝCH SA PO REFIXÁCII ÚROKOVEJ SADZBY V ROKU 2023 ZVÝŠILA SPLÁTKA KLIENTA

Nestihli si ste zafixovať úrokovú sadzbu hypotekárneho úveru a vaše splátky sa v roku 2023 zvýšili o X%? Štát sa rozhodol pomôcť splácať občanom hypotekárne úvery a refundujú im časť nákladov na zvýšené splátky ich úverov v podobe mimoriadneho daňového bonusu na hypotéky.

Ten je určený pre klientov, ktorým po refixácii hypotéky v roku 2023 vzrástla úroková sadzba a tým aj mesačná splátka, a to bez ohľadu na ich vek a výšku úveru. Podmienkou je, aby zmluva o úvere na bývanie bola uzatvorená pred 31.12.2022.

Štátnu pomoc je v takomto prípade možné uplatniť prostredníctvom daňového bonusu v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní za rok 2023, ktoré klient zrealizuje v roku 2024. Maximálna výška daňového bonusu je do výšky 75% z rozdielu medzi zaplatenou priemernou ročnou splátkou za rok 2022 a zaplatenou ročnou splátkou za rok 2023, maximálne však 150 € mesačne / resp. 1800 € ročne. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň klienta.

DAŇOVÝ BONUS NA NÁRAST SPLÁTOK ÚVERU po refiixácii úr.sadzby 2023:

 • Pomoc štátu pri REFIXÁCII z nárastu splátky = 75 % (max. 1 800 € za rok – 150 € mesiac)

DAŇOVÝ BONUS NA NÁRAST SPLÁTOK ÚVERU po refiixácii úr.sadzby 2023:

 • Maximálny príjem 1,6 násobok priemernej mzdy (za rok 2022 2086,40€)
 • 1 NEHNUTEĽNOSŤ (Bonifikovaný len jeden úver)
 • BEZ OBMEDZENIA veku klienta a výšky úveru
 • NEHNUTEĽNOSŤ SA NESMIE PRENAJÍMAŤ, je klientom trvale obývaná

VZOROVÝ PRÍKLAD:

DAŇOVÝ BONUS NA NÁRAST SPLÁTOK ÚVERU po refiixácii úr.sadzby 2023

Výška hypotékyAktuálna splátkaNavýšenie z 1 % na 4,5 % Splátka bez pomociKlientŠtátNová splátka s pomocou štátu
80 000 €257 €+ 148 €405 €37 €111€294 €
100 000 €322 €+ 185 €507 €46 €139€368 €
120 000 €386 €+ 222 €608 €72 €150€458 €

Zdroj Finportal, a.s. / Ministerstvo financií SR

NOVÝ ŠTÁTNY PRÍSPEVOK NA SPLÁCANIE ZVÝŠENEJ SPLÁTKY HYPOTÉKY PO REFIXÁCII ÚROKOVEJ SADZBY VYPLÁCANÝ OD 1.1.2024

Nárok na štátny príspevok sa týka klientov, ktorým po refixácii hypotéky v roku 2023 vzrástla, resp. v rokoch 2024 až 2027 vzrastie úroková sadzba a tým aj mesačná splátka bez ohľadu na ich vek a výšku úveru.

Pomoc je vyplácaná formou mesačnej sociálnej dávky na účet klienta, ktorý klient uvedie v žiadosti o príspevok. Výška príspevku je 75 % z nárastu mesačnej splátky maximálne však 150 € mesačne / resp. 1800 € ročne.

O tento príspevok je potrebné písomne (osobne alebo poštou) požiadať ÚPSVaR na území, kde má klient evidovaný trvalý pobyt. Povinnou prílohou žiadosti je kópia úverovej zmluvy.

ŠTÁTNY PRÍSPEVOK NA ZVÝŠENÚ SPLÁTKU refixácia 2023 až 2027:

 • Mesačná výplata štátneho príspevku zo MPSVaR, resp. ÚPSVaR
 • Výška príspevku je rovnaká ako výška daňového bonusu ’23
 • 75% z nárastu splátky, max. 1 800 € ročne / 150 € mesačne
 • Príjem nepresahuje 1,6 násobok priemernej hrubej mzdy za rok 2022 max. 2 085,40 €
 • Nárok formou žiadosti predloženej ÚPSVaR / výplata vždy mesiac spätne

* Uplatňuje sa vždy len na jednu úverovú zmluvu

ŠTÁTNA POMOC PRI SPLÁCANÍ HYPOTÉKY VS. REFINANCOVANIE HYPOTÉKY

V prípade refinancovaných hypoték, t. j. hypoték, ktoré si klient v minulosti „preniesol“ do inej banky, je rozhodujúce:

 1. Kedy bolo refinancovanie („prenesenie“ do inej banky) realizované
 2. Aký účel je uvedený na úverovej zmluve

Pomoc vo forme Daňového bonusu na nárast splátok úveru na bývanie po refixácii úrokovej sadzby v roku 2023 je možné uplatniť, ak:

 • k refinancovaniu hypotéky došlo najneskôr do 31.12.2022,
 • v roku 2023 došlo k zvýšeniu splátky hypotéky z dôvodu nárastu úrokovej sadzby po refixácii,
 • v úverovej zmluve je uvedený aspoň jeden z týchto účelov:
  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
  • výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie,
  • zmena (rekonštrukcia) dokončenej stavby určenej na bývanie.

Pomoc štátu je možné uplatniť aj na refinancované hypotéky („prenesené“ do inej banky) v roku 2023, no už nie formou Daňového bonusu, ale prostredníctvom Štátneho príspevku na zvýšenú splátku hypotéky, ktorý od 1.1.2024 vyplácajú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *