Ekonomika, Financie, Podnikanie

Prevod majetku zo živnosti na s.r.o.

Keď začíname podnikať a nie sme si istí, či nám to pôjde, väčšinou zvolíme jednoduchšiu formu podnikania, teda živnosť. Ale čo robiť v prípade, že sa nám darí, máme vysoký obrat a nechceme platiť vysoké odvody? Z dôvodu úspory sa rozhodneme prejsť na s.r.o.. Čo však robiť s tovarom a majetkom, ktorý sme kúpili na živnosť?

Práve tu Vám prinášame viaceré spôsoby, ako sa dá previesť majetok zo živnosti do s.r.o..

PREDAJNÁ ZMLUVA – VYSTAVENIE FAKTÚRY

Najjednoduchším spôsobom, ako si previesť majetok zo živnosti na spoločnosť, je predaj. Medzi s.r.o. a živnostníkom sa vytvorí kúpna zmluva alebo faktúra, na základe ktorej sa prevedie majetok na firmu.

Cenu možno určiť takým spôsobom, aby vôľa uzavrieť kúpnu zmluvu neevokovala zámer obchádzať iné zákony (povinnosť určiť cenu predmetu kúpy znaleckým posudkom, vyhýbanie sa plateniu dane z príjmov) alebo, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi. Ohľadom stanovenia ceny teda môže byť potrebný znalecký posudok.

Pokiaľ ide o daň z príjmov, je daňová zostatková cena jednotlivých zložiek majetku daňovým nákladom, a to bez ohľadu na výšku predajnej ceny.

K výnimkám patrí napríklad predaj motorového vozidla, kde platí, že rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou motorového vozidla a predajnou cenou (ak je nižšia ako DZC) je nedaňový náklad u živnostníka.

Jednoduchosť tohto spôsobu spočíva v uzavretí kúpnej zmluvy medzi fyzickou osobu a eseročkou. Stanovenie ceny majetku, ktorý je predmetom kúpy (predaja), je na dohode zmluvných strán. Avšak je potrebné spraviť jednoduchú transferovú dokumentáciu, čo môže byť trochu nákladnejšie.

NEPEŇAŽNÝ VKLAD DO ZÁKLADNÉHO IMANIA PRI ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI

Pokiaľ sa spoločník rozhodne previesť majetok zo živnosti do s.r.o. hneď na začiatku, môže tento majetok použiť na tvorbu základného imania spoločnosti.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná tvoriť základné imanie, ktorého výška je minimálne 5 000€. Základné imanie môže byť tvorené peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi. Hodnota nepeňažných vkladov musí byť určená znaleckým posudkom, pričom odplata za takýto znalecký posudok môže byť závislá od majetku aj lokality. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do Obchodného registra.

Hodnota majetku teda musí byť určená znaleckým posudkom a nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do Obchodného registra.

Týmto spôsobom sa môže celý majetok, predtým využívaný v živnosti, použiť na vytvorenie základného imania a nie sú potrebné dodatočné úkony na prevod majetku. Nevýhodou je však potreba znaleckých posudkov a prípadne aj poradenské služby, ktoré predstavujú ďalšie výdavky pre spoločnosť.

Podľa zákona o dani z príjmov možno nepeňažný vklad oceniť v reálnych hodnotách alebo v reálnych cenách. Vzhľadom na dane z pridanej hodnoty, vkladateľ (ako nepodnikateľ), nemôže konať v postavení zdaniteľnej osoby a vloženie nepeňažného vkladu do spoločnosti s ručením obmedzeným nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

NAVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA MAJETKOM S NEPEŇAŽNÝM VKLADOM

Ďalšou možnosťou je vloženie majetku z predchádzajúcej živnosti do s.r.o. na zvýšenie základného imania až po vzniku danej eseročky. Ak sa spoločník rozhodne vložiť majetok, ktorý mu ostal po skončení živnosti, môže to urobiť tak, že navýši základné imanie spoločnosti.

Rozhodovanie o zvýšení základného imania spoločnosti s ručeným obmedzeným aj rozhodovanie o nepeňažnom vklade, patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Ak je jediným spoločníkom fyzická osoba, táto vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia samostatne.

Aj v tomto prípade je nutné, aby bola hodnota nepeňažného vkladu určená znaleckým posudkom. Na ostatné úkony sa použijú ustanovenia o splácaní vkladov pri založení spoločnosti.

Prevod majetku na s.r.o. si vyžaduje dodatočné finančné výdavky v porovnaní s bezprostredným vytvorením základného imania nepeňažným vkladom. Je potrebné počítať s poplatkami za úradné overenie podpisov zápisnice o valnom zhromaždení a poplatkom registrovému súdu za zapísanie zmien v Obchodnom registri.

Preto je zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom síce možné, ale nevýhodné z finančného hľadiska pre firmu. Ide o duplicitnú administratívu ako v predchádzajúcom prípade, ale sú tiež potrebné dodatočné poplatky. Vzhľadom na dane z príjmov aj DPH sa postupuje rovnako, ako v prípade tvorby základného imania nepeňažným vkladom. Zvýšenie základného imania ďalším vkladom spoločníka však nie je považované za ekonomicky efektívne (i keď je možné), nakoľko vyžaduje duplicitnú administratívu, ako pri vklade do základného imania pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

DAR OD SPOLOČNÍKA AKO NEPEŇAŽNÝ VKLAD DO SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Jednoduchým spôsobom prevodu majetku zo živnostníka na s.r.o. je tiež darovanie. Nepeňažný vklad, ktorým sa spoločník (alebo valné zhromaždenie) nerozhodne zvýšiť základné imanie, sa považuje za dar. Prijaté dary sa nezapisujú do Obchodného registra. Majetok sa daruje spoločnosti na základe darovacej zmluvy.

Vytvorí sa darovacia zmluva, na základe ktorej sa majetok prevedie zo živnostníka na spoločnosť bez toho, aby mu za to bola vrátená príslušná protihodnota.

Takýto nepeňažný vklad na účely darovania nie je potrebné oceniť znaleckým posudkom, pretože ide o bezodplatné poskytnutie predmetu daru. Právo rozhodovať vo veciach darovania si môže valné zhromaždenie vyhradiť v spoločenskej zmluve.
Pri dani z príjmov cena darovaného majetku nie je považovaná za daňový výdavok.

ZÁVER

Čo sa týka DPH, je darovanie majetku považované za dodanie tovaru, čiže ide o zdaniteľný obchod. Následne vzniká pri bezodplatnom dodaní tovaru, pri ktorom bola daň úplne alebo aspoň čiastočne odpočítaná, platiteľovi daňová povinnosť.

Myslíme si, že najjednoduchší spôsob prevodu majetku je kúpno-predajnou zmluvou alebo vystavením faktúry zo živnosti na s.r.o. V každom prípade však odporúčame zvážiť svoju situáciu individuálne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *