Podnikanie

Povinné náležitosti webstránky

Je všeobecne zaužívané, že firmy majú svoje webové sídla respektíve stránky. Zlepšuje to imidž firmy, vytvára priestor pre propagáciu spoločnosti a často tvorí aj miesto prvého kontaktu so spoločnosťou. Avšak s prevádzkovaním webstránky sú spojené aj isté povinnosti. Tie vyplývajú najmä z Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.).

Prevádzkovateľ webstránky je podľa Obchodného zákonníka povinný uvádzať na svojich obchodných dokumentoch ( napr. objednávky, faktúry, dobropisy…) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Rovnako v paragrafe 3a odseku 3 uvedené: „Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.“. To znamená, že rovnaké údaje ako v obchodnej korešpondencii, by mali byť uvedené aj na webovom sídle spoločnosti.

Toto ustanovenie sa týka všetkých webových stránok spoločností na území SR, ktoré tu pôsobia či vykonávajú svoju činnosť.

Pozor, zákon neukladá povinnosť webové sídlo zriadzovať, upravuje len povinnosti, ktoré má podnikateľ, ak sa rozhodne dobrovoľne zriadiť webovú stránku.

Uvedenie spomínaných údajov je teda povinnosťou, avšak ako, respektíve kde tieto informácie uviesť už nie je špecifikované. Odporúčame preto tieto informácie udávať v sekcii „Kontakt“ , čiže na spodnom panely webstránky. Ak sa informácie nenachádzajú v priamom náhľade stránky, môže ich podnikateľ zverejniť aj vo všeobecných obchodných podmienkach.

Príklad

Pre e-shopy ako elektronické obchody platia dodatočné podmienky, ktoré vyplývajú okrem Obchodného zákonníka aj z ustanovení, ktoré sú podložené Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 102/2014 Z. z. V § 1 a § 2 tohto zákona sú špecifikované, ktoré aktivity podliehajú tomuto zákonu, teda ktoré aktivity sú klasifikované ako aktivity e-shopu. § 3 poukazuje na informácie, ktoré musia byť poskytnuté pred uzavretím zmluvy prostredníctvom e-shopu. Práve tam je možné nájsť aj informáciu, že okrem všeobecných informácií platných pre všetky webové stránky musia e-shopy vykazovať aj tieto informácie:

 • telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje potrebné pre komunikáciu, najmä adresu elektronickej pošty (email),
 • cenu a ostatné podmienky súvisiace s ocenením dodaného tovaru/služby,
 • adresu predávajúceho, kde je možné uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť či iný podnet,
 • platobné a dodacie podmienky, lehotu na dodanie tovaru a reklamačný poriadok,
 • informáciu o odstúpení od zmluvy, dĺžku trvania zmluvy a ostatné zmluvné podmienky
 • a iné.

Všetky parametre je možné preštudovať v zákone 102/2014 Z. z.

Rovnako tak upravuje tieto povinnosti aj zákon č. 22/ 2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Paragraf 4 upravuje informácie, ktoré musí podnikateľ poskytnúť na elektronickom zariadení:

 1. názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu,
 2. daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 3. adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,
 4. označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,
 5. názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

So Zákonom o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť k 1. februáru 2022, vznikla podnikateľom prevádzkujúcim webstránku povinnosť informovať návštevníka o existencii a nakladaním so súbormi cookies. Súbory cookies sú textové súbory slúžiace pre analytické vyhodnocovanie aktivity na webovej lokalite. Nevyhnutné údaje (cookies) umožňujúce základnú funkčnosť webstránok sú povinné pre každého návštevníka. Návštevník si však môže zvoliť, či poskytne webstránke respektíve jej prevádzkovateľovi aj voliteľné údaje, ktoré mapujú jeho aktivitu na stránke pre možnosť marketingových účelov. Bližšie informácie o údajoch cookies, ich regulácií, bezpečnosti a ochrane súkromia sú uvedené v ZÁKONE.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *