Ekonomika, Podnikanie, Účtovníctvo

Prechod na hospodársky rok: Kedy a ako zmeniť zdaňovacie obdobie?

kalendar 31. december

ZVAŽOVALI STE ZMENU ZDAŇOVACIEHO OBDOBIA Z KALENDÁRNEHO ROKA NA HOSPODÁRSKY ROK?

Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok je možná podľa § 42 zákona o dani z príjmov.

Podmienky pre zmenu zdaňovacieho obdobia:

 • Účtovná jednotka môže zmeniť zdaňovacie obdobie len na žiadosť podanú daňovému úradu najneskôr do 31. decembra predchádzajúceho zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sa zmena vzťahuje.
 • Zmena zdaňovacieho obdobia je možná len k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
 • Ak účtovná jednotka uplatňuje hospodársky rok, musí viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva.

Postup pri zmene zdaňovacieho obdobia:

 1. Účtovná jednotka vyplní a podá daňovému úradu Žiadosť o zmenu zdaňovacieho obdobia.
 2. Daňový úrad vydá účtovnej jednotke Rozhodnutie o zmene zdaňovacieho obdobia.
 3. Účtovná jednotka začne uplatňovať nové zdaňovacie obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý je uvedený v rozhodnutí daňového úradu.

Zmena zdaňovacieho obdobia má vplyv na:

 • Účtovné obdobie – účtovná jednotka začne uplatňovať nové zdaňovacie obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý je uvedený v rozhodnutí daňového úradu.
 • Dátum podania daňového priznania – daňové priznanie za prvé zdaňovacie obdobie, na ktoré sa zmena vzťahuje, podáva účtovná jednotka do konca marca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
 • Dátum splatnosti dane – daň za prvé zdaňovacie obdobie, na ktoré sa zmena vzťahuje, je splatná do konca marca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Príklad zmeny zdaňovacieho obdobia:

Účtovná jednotka, ktorá doteraz uplatňovala kalendárny rok, chce zmeniť zdaňovacie obdobie na hospodársky rok, ktorý začína 1. júna a končí 31. mája.

 1. Účtovná jednotka vyplní a podá daňovému úradu Žiadosť o zmenu zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2023.
 2. Daňový úrad vydá účtovnej jednotke Rozhodnutie o zmene zdaňovacieho obdobia do 31. marca 2024.
 3. Účtovná jednotka začne uplatňovať nové zdaňovacie obdobie od 1. júna 2024.

Dôsledky zmeny zdaňovacieho obdobia pre účtovnú jednotku:

 • Účtovná jednotka začne viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva od 1. júna 2024.
 • Účtovná jednotka podáva daňové priznanie za prvé zdaňovacie obdobie, na ktoré sa zmena vzťahuje, do konca marca 2025.
 • Daň za prvé zdaňovacie obdobie, na ktoré sa zmena vzťahuje, je splatná do konca marca 2025.

Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok sa môže oplatiť v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak má účtovná jednotka sezónnu činnosť, ktorá sa vyznačuje tým, že v niektorých obdobiach roka dosahuje vyššie príjmy a v iných obdobiach roka nižšie príjmy. V takomto prípade môže zmena zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok viesť k rovnomernejšiemu rozloženiu príjmov a nákladov v priebehu roka.
 • Ak má účtovná jednotka zahraničné aktivity, ktoré sú ovplyvnené inými kalendárnymi obdobiami ako kalendárny rok na Slovensku. V takomto prípade môže zmena zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok viesť k zjednodušeniu účtovníctva a zdaňovania.
 • Ak má účtovná jednotka špecifické potreby, ktoré nie je možné naplniť v rámci kalendárneho roka. Napríklad, ak účtovná jednotka podniká v oblasti cestovného ruchu, môže byť pre ňu výhodnejšie uplatňovať hospodársky rok, ktorý začína v lete a končí v lete.

Zmena zdaňovacieho obdobia môže mať aj nasledujúce nevýhody:

 • Zvýšenie administratívy – účtovná jednotka musí viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, čo môže znamenať zvýšenie administratívy.
 • Zvýšené náklady – zmena zdaňovacieho obdobia môže viesť k zvýšeniu nákladov na účtovníctvo a daňové poradenstvo.
 • Zložitejšia komunikácia s daňovým úradom – účtovná jednotka musí komunikovať s daňovým úradom o zmene zdaňovacieho obdobia, čo môže byť zložitejšie ako v prípade uplatňovania kalendárneho roka.

Záver

Rozhodnutie o zmene zdaňovacieho obdobia je individuálne a závisí od konkrétnych okolností účtovnej jednotky. Účtovná jednotka by sa preto pred zmenou mala poradiť s účtovníkom alebo daňovým poradcom. Ak zvažujete zmenu zdaňovacieho obdobia a neviete či je to pre Vás výhodné neváhajte sa na nás obrátiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *