Ekonomika, Podnikanie, Účtovníctvo

Prechod na hospodársky rok: Kedy a ako zmeniť zdaňovacie obdobie?

kalendar 31. december

ZVAŽOVALI STE ZMENU ZDAŇOVACIEHO OBDOBIA Z KALENDÁRNEHO ROKA NA HOSPODÁRSKY ROK?

Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok je možná podľa § 3 ods. 5 zákona o účtovníctve.

Podmienky pre zmenu zdaňovacieho obdobia:

 • Zmena zdaňovacieho obdobia je možná len k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
 • Ak účtovná jednotka uplatňuje hospodársky rok, musí viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva.

Existujúca účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok môže uplatniť písomným oznámením daňovému úradu a to najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia.

Účtovné obdobie hospodársky rok môže účtovná jednotka uplatniť odo dňa svojho vzniku. Túto skutočnosť musí oznámiť daňovému úradu do 30 dní odo dňa vzniku.  Ak oznámenie nie je daňovému úradu doručené v ustanovenej lehote, účtovné obdobie hospodársky rok nemôže účtovná jednotka uplatniť.

Postup pri zmene zdaňovacieho obdobia:

 1. Účtovná jednotka vyplní a podá daňovému úradu Oznámenie o zmene zdaňovacieho obdobia.
 2. Účtovná jednotka začne uplatňovať nové zdaňovacie obdobie odo dňa uvedenom na oznámení.

Zmena zdaňovacieho obdobia má vplyv na:

 • Účtovné obdobie – účtovná jednotka začne uplatňovať nové zdaňovacie obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý je uvedený v oznámení zaslanom daňovému úradu.
 • Dátum podania daňového priznania – daňové priznanie za prvé zdaňovacie obdobie, na ktoré sa zmena vzťahuje, podáva účtovná jednotka do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
 • Dátum splatnosti dane – daň za prvé zdaňovacie obdobie, na ktoré sa zmena vzťahuje, je splatná do konca 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Príklad zmeny zdaňovacieho obdobia:

Účtovná jednotka, ktorá doteraz uplatňovala kalendárny rok, chce zmeniť zdaňovacie obdobie na hospodársky rok, ktorý začína 1. októbra 2024.

 1. Účtovná jednotka oznámi daňovému úradu najneskôr 15 dní pred zmenou účtovného obdobia pomocou oznámiť prostredníctvom portálu finančnej správy SR.
 2. Za obdobie od 1.1.2024 do 30.9.2024 musí účtovná jednotka uzavrieť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku (kratšie účtovné obdobie ako 12 kalendárnych mesiacov). 

Podľa zákona o dani z príjmov pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, na hospodársky rok sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie. Aj za toto samostatné zdaňovacie obdobie sa daňové priznanie podáva do 3 mesiacov po jeho uplynutí.

Dôsledky zmeny zdaňovacieho obdobia pre účtovnú jednotku:

 • Účtovná jednotka podáva daňové priznanie za prvé mimoriadne zdaňovacie obdobie t.j. od 1. januára 2024 až do 30. septembra 2024. Toto daňové priznanie je účtovná jednotka povinná podať do 31. decembra 2024.
 • Daň za zdaňovacie obdobie je splatná do konca decembra 2024.

Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok sa môže oplatiť v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak má účtovná jednotka sezónnu činnosť, ktorá sa vyznačuje tým, že v niektorých obdobiach roka dosahuje vyššie príjmy a v iných obdobiach roka nižšie príjmy. V takomto prípade môže zmena zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok viesť k rovnomernejšiemu rozloženiu príjmov a nákladov v priebehu roka.
 • Ak má účtovná jednotka zahraničné aktivity, ktoré sú ovplyvnené inými kalendárnymi obdobiami ako kalendárny rok na Slovensku. V takomto prípade môže zmena zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok viesť k zjednodušeniu účtovníctva a zdaňovania.
 • Ak má účtovná jednotka špecifické potreby, ktoré nie je možné naplniť v rámci kalendárneho roka. Napríklad, ak účtovná jednotka podniká v oblasti cestovného ruchu, môže byť pre ňu výhodnejšie uplatňovať hospodársky rok, ktorý začína v lete a končí v lete.

Zmena zdaňovacieho obdobia môže mať aj nasledujúce nevýhody:

 • Zvýšenie administratívy – účtovná jednotka musí viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, čo môže znamenať zvýšenie administratívy.
 • Zvýšené náklady – zmena zdaňovacieho obdobia môže viesť k zvýšeniu nákladov na účtovníctvo a daňové poradenstvo.
 • Zložitejšia komunikácia s daňovým úradom – účtovná jednotka musí komunikovať s daňovým úradom o zmene zdaňovacieho obdobia, čo môže byť zložitejšie ako v prípade uplatňovania kalendárneho roka.

Záver

Rozhodnutie o zmene zdaňovacieho obdobia je individuálne a závisí od konkrétnych okolností účtovnej jednotky. Účtovná jednotka by sa preto pred zmenou mala poradiť s účtovníkom alebo daňovým poradcom. Ak zvažujete zmenu zdaňovacieho obdobia a neviete či je to pre Vás výhodné neváhajte sa na nás obrátiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *