Ekonomika, Novely a zmeny zákonov, Podnikanie

Európska smernica DAC7


Európska smernica DAC7, ktorú Európsky parlament a Rada Európskej únie schválili 22. marca 2021, je zameraná na zlepšenie efektívnosti správy daní v digitálnej ekonomike. Smernica zavádza nové povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť príjmov predajcov tovarov a služieb, ktorí využívajú ich služby.

Implementácia smernice DAC7 do slovenskej legislatívy bola zabezpečená novelou zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, ktorú schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. júna 2022. Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2023.

NOVÉ POVINNOSTI PRE PREVÁDZKOVATEĽOV DIGITÁLNYCH PLATFORIEM

Smernica DAC7 zavádza pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem nasledovné nové povinnosti:

 • Oznamovacia povinnosť: Prevádzkovatelia digitálnych platforiem sú povinní oznamovať príslušným orgánom daňových správ členských štátov informácie o predajcoch tovarov a služieb, ktorí prostredníctvom ich platforiem dosahujú príjmy v členských štátoch. Oznamované informácie zahŕňajú najmä identifikačné údaje predajcov, údaje o ich činnosti, údaje o príjmoch a výdavkoch a údaje o daňovej rezidencii.
 • Záväzok k spolupráci: Prevádzkovatelia digitálnych platforiem sú povinní spolupracovať s daňovými správami členských štátov pri zisťovaní a overovaní oznamovaných informácií.
 • Záväzok k opatreniam proti podvodom: Prevádzkovatelia digitálnych platforiem sú povinní prijať primerané opatrenia na prevenciu a odhaľovanie podvodov v oblasti daní.


Smernica DAC7 sa vzťahuje na všetky digitálne platformy, ktoré umožňujú predajcom tovarov alebo služieb ponúkať svoje produkty alebo služby prostredníctvom internetu.

Medzi príklady digitálnych platforiem, ktoré sa týkajú smernice DAC7, patria:

 • Amazon
 • eBay
 • AliExpress
 • Airbnb
 • Uber
 • Fiverr
 • Upwork
 • Shopify
 • WooCommerce

Smernica DAC7 sa vzťahuje na všetky tieto platformy bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú rezidentmi EÚ. Tieto platformy sú povinné oznamovať daňovým správam členských štátov informácie o predajcoch, ktorí prostredníctvom ich platforiem dosahujú príjmy v členských štátoch.

IMPLEMENTÁCIA SMERNICE DAC7 DO SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY

Novela zákona č. 442/2012 Z. z. implementuje smernicu DAC7 do slovenskej legislatívy nasledovným spôsobom:

 • Definuje pojem „digitálna platforma“: Digitálna platforma je akákoľvek platforma, ktorá umožňuje predajcom tovarov alebo služieb ponúkať svoje produkty alebo služby prostredníctvom internetu.
 • Definuje pojem „predávajúci podliehajúci oznamovaniu“: Predávajúci podliehajúci oznamovaniu je predajca tovarov alebo služieb, ktorý prostredníctvom digitálnej platformy dosahuje príjmy v členských štátoch.
 • Stanovuje rozsah a frekvenciu oznamovania: Oznamované informácie zahŕňajú najmä identifikačné údaje predajcov, údaje o ich činnosti, údaje o príjmoch a výdavkoch a údaje o daňovej rezidencii. Oznamovanie sa vykonáva ročne, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
 • Stanovuje sankcie za porušenie oznamovacej povinnosti: Za porušenie oznamovacej povinnosti môže daňová správa uložiť prevádzkovateľovi digitálnej platformy pokutu do výšky 10 000 EUR.


V praxi to vyzerá tak, že prevádzkovatelia digitálnych platforiem sú povinní oznamovať príslušným orgánom daňových správ členských štátov informácie o predajcoch tovarov a služieb, ktorí prostredníctvom ich platforiem dosahujú príjmy v členských štátoch. Oznamované informácie zahŕňajú najmä:

 • identifikačné údaje predajcov,
 • údaje o ich činnosti,
 • údaje o príjmoch a výdavkoch,
 • údaje o daňovej rezidencii.

Oznamovanie sa vykonáva ročne, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Príklad:

Predajca tovarov a služieb z Českej republiky využíva na predaj svojich produktov a služieb digitálnu platformu so sídlom na Slovensku. Prevádzkovateľ digitálnej platformy je povinný oznamovať daňovej správe Slovenskej republiky informácie o predajcovi, vrátane jeho identifikačných údajov, údajov o jeho činnosti, údajov o príjmoch a výdavkoch a údajov o jeho daňovej rezidencii.

Daňová správa Slovenskej republiky môže tieto informácie použiť na účely správy daní, napríklad na preverenie správnosti daňového priznania predajcu.

VPLYV SMERNICE DAC7

Smernica DAC7 má potenciál zvýšiť transparentnosť príjmov predajcov tovarov a služieb, ktorí využívajú digitálne platformy. To by malo viesť k zlepšeniu efektívnosti správy daní v digitálnej ekonomike a k zníženiu daňových únikov.

Implementácia smernice DAC7 do slovenskej legislatívy predstavuje významnú zmenu pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem. Prevádzkovatelia sú povinní prijať nové opatrenia na splnenie svojich povinností v oblasti správy daní.

1 thoughts on “Európska smernica DAC7

 1. andrea píše:

  zaujimavy clanok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *