Ekonomika, Financie, Podnikanie

Kto musí a kto nemusí evidovať tržby cez eKasu?

Zákon o používaní ERP (č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov) presne stanovuje, ktorí podnikatelia sú povinní a ktorí nie sú povinní evidovať svoje tržby prostredníctvom eKasa pokladnice a posielať ich na finančnú správu.

Ako sa môže podnikateľ rozhodnúť? K dispozícii má každý podnikateľ dve možnosti.

 1. ORP (predtým klasická registračná pokladnica, teraz ONLINE registračná pokladnica): Registračná pokladnica od certifikovaného dodávateľa, ktorá eviduje tržby a posiela ich na portál Finančnej správy.
 2. VRP (virtuálna registračná pokladnica): Bezplatné riešenie od Finančnej správy. Ide o mobilnú aplikáciu dostupnú pre oba operačné systémy, iOS a Android. V prípade VRP si podnikateľ môže dokúpiť tlačiareň na tlač dokladov alebo plnohodnotné zariadenie s VRP aplikáciou a platobným terminálom.

Povinnosť prepojenia pokladnice s portálom finančnej správy nadobudla platnosť podľa zákona od 1.1.2020 po viacerých oneskoreniach v súvislosti s certifikáciou výrobcov a distribútorov. Od tohto dátumu musí každý, kto spadá do definovanej kategórie podľa Zákona o používaní ERP, neodkladne posielať svoje tržby na portál eKasa. V opačnom prípade mu hrozia sankcie.

Kto je povinný evidovať svoje tržby?

Osoby, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky súčasne, sú povinní evidovať svoje tržby prostredníctvom registračnej pokladnice eKasa:

 • ide o fyzickú alebo právnickú osobu s oprávnením na podnikanie ak vykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej Republiky;
 • zároveň táto osoba uskutočňuje predaj tovaru alebo služieb (uvedených v prílohe č.1 Zákona o používaní ERP);
 • za tento tovar a služby prijíma tržby v hotovosti alebo vrámci preddavku. Ide o všetky tržby prijaté v hotovosti alebo platobnou kartou a gastrolístkami.

V prípade predaja tovaru za hotovosť, resp. prebehne platba platobnou kartou, táto povinnosť sa na vás vzťahuje vždy.

Ak poskytujete služby, zákon vymedzuje, na ktoré služby konkrétne sa táto povinnosť vzťahuje. Stále však platí, že za tieto služby prijímate tržby v hotovosti. 

 1. Oprava a údržba motorových vozidiel
 2. Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 3. Taxislužba
 4. Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
 5. Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
 6. Hotelové a podobné ubytovanie
 7. Turistické a iné krátkodobé ubytovania
 8. Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
 9. Ostatné ubytovanie
 10. Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 11. Dodávka jedál
 12. Ostatné jedálenské služby
 13. Služby pohostinstiev
 14. Životné poistenie
 15. Neživotné poistenie
 16. Právne činnosti
 17. Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 18. Vedenie firiem
 19. Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 20. Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 21. Architektonické činnosti
 22. Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 23. Technické testovanie a analýzy
 24. Reklamné agentúry
 25. Predaj vysielacieho času
 26. Prieskum trhu a verejnej mienky
 27. Špecializované dizajnérske činnosti
 28. Fotografické činnosti
 29. Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 30. Veterinárne činnosti
 31. Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 32. Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 33. Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 34. Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 35. Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie
 36. Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 37. Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 38. Činnosti cestovných agentúr
 39. Činnosti cestovných kancelárií
 40. Ostatné rezervačné činnosti a súvisiace činnosti
 41. Súkromné bezpečnostné služby
 42. Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
 43. Pátracie služby
 44. Činnosti nemocníc
 45. Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 46. Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 47. Zubná lekárska prax
 48. Ostatná zdravotná starostlivosť
 49. Prevádzka športových zariadení
 50. Činnosti športových klubov
 51. Fitnescentrá
 52. Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 53. Oprava počítačov
 54. Oprava komunikačných zariadení
 55. Oprava spotrebnej elektroniky
 56. Oprava domácich zariadení a zariadení pred dom a záhradu
 57. Oprava obuvi a koženého tovaru
 58. Oprava nábytku a domácich zariadení
 59. Oprava hodín, hodiniek a šperkov
 60. Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 61. Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
 62. Kadernícke a kozmetické služby
 63. Pohrebné a súvisiace služby
 64. Služby týkajúce sa telesnej pohody
 65. Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.

Výnimky z používania pokladnice e-Kasa

Predaj:

 • cenín
 • mincí z drahých kovov
 • poštových cenín na burze
 • tovaru prostredníctvom automatov
 • tovaru na dobierku
 • doplnkového tovaru, ktorý súvisí s poštovými službami
 • tovaru a služieb vo vozidlách železničnej, leteckej, vodnej a autobusovej dopravy
 •  tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“), to neplatí , ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP
 • živých zvierat (okrem akváriových rybičiek, exotických zvierat, hadov, škrečkov a iných hlodavcov
 • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov.

služby poskytované:

 • fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (rovnako ako pri predaji tovaru, osoba musí byť držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príp. preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a v prípade kontroly sa ním musí vedieť preukázať, akceptuje sa aj úradne osvedčená fotokópia preukazu),
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • prostredníctvom predajných automatov (napr. parkovacie služby predávané prostredníctvom automatov).

Ak podnikateľ nie je povinný evidovať tržby v eKase, teda spadá do výnimiek uvedených v predpise, je povinný umiestniť na každom predajnom mieste vyhlásenie, v ktorom informuje, že nie je záväzne podľa platného zákona o používaní ERP povinný využívať eKasu. Toto vyhlásenie musí byť pre zákazníka jednoznačné, ľahko pochopiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Sankcie a pokuty za nedodržiavanie používania eKasy Zákon o používaní ERP stanovuje opatrenia pre niekoľko desiatok administratívnych priestupkov, na ktoré sú ukladané pokuty alebo môžu byť uvalené ďalšie sankcie, vrátane potenciálneho zrušenia živnostenského oprávnenia.

V prípade, že podnikateľ nezvolil eKasu na zaznamenávanie tržieb bez zbytočného odkladu po jej zavedení, alebo ak používa e-kasa klienta na evidenciu príjmu, ktorý nesplňuje požiadavky zákona, môže daňový alebo colný úrad udeliť pokutu v rozsahu od 330 eur do 3 300 eur. V prípade opakovaného porušenia týchto povinností môže byť uložená pokuta v rozsahu od 660 eur do 6 600 eur. Daňový alebo colný úrad má tiež právo predložiť návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia pre konkrétnu činnosť, pri ktorej došlo k porušeniu zákona.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *