Ekonomika, Financie

Do kedy a o akých osobách je potrebné doplniť osobné údaje do obchodného registra SR?

Určite ste postrehli ďalšiu povinnosť pre podnikateľov. A to je doplniť identifikačné údaje do ORSR. V ORSR pribudli nové značky a ak si vyhľadáte Vašu spoločnosť, uvidíte či máte  – a tým pádom nemáte doplnené všetky údaje alebo máte  – a všetko máte na poriadku.

Obchodné spoločnosti, zapísané v Obchodnom registri SR sú povinné najneskôr do 30.09.2022 doplniť identifikačné údaje o:

  • spoločníkoch, alebo o jedinom akcionárovi,
  • štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov,
  • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
  • prokuristoch,
  • členoch dozorného orgánu,
  • likvidátoroch,
  • správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch,
  • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb,
  • konečných užívateľoch výhod,
  • osobách vykonávajúcich konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe.

V mnohých prípadoch doplnenie týchto údajov vykonalo priamo Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré automatizovaným spôsobom doplnilo identifikačné údaje, ktoré malo k dispozícii z registra fyzických osôb. Ak ste však neobdržali najneskôr v termíne do 31.05.2022 oznámenie do elektronickej schránky spoločnosti platí, že automatizované doplnenie údajov do Obchodného registra sa ministerstvu nepodarilo vykonať. V takom prípade musí doplnenie identifikačných údajov zabezpečiť štatutár spoločnosti, ktorý za splnenie povinnosti zodpovedá.

To či má Vaša spoločnosť zapísané všetky identifikačné údaje si môžete overiť prostredníctvom online výpisu na stránke www.orsr.sk, kde Vám zobrazí takéto ikonky:

– znamená to, že o tejto osobe nie sú v Obchodnom registri zapísané všetky zákonom požadované údaje.

Naopak, ak sa v Obchodnom registri pri zapísaných osobách nachádza táto ikonka

– znamená to, že o danej osobe sú v Obchodnom registri zapísané všetky zákonom požadované údaje, a teda jej osobné údaje nemusíte už dodatočne do Obchodného registra dopĺňať.

Doplnenie údajov sa týka všetkých foriem obchodných spoločností, vrátane družstva, európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, európskej akciovej spoločnosti, štátneho podniku, ako aj podnikov / organizačných zložiek podnikov zahraničných osôb.

KTORÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SA MAJÚ DO OBCHODNÉHO REGISTRA ZAPÍSAŤ?

Podľa aktuálneho znenia § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri sa zapisujú o vyššie uvedených fyzických osobách zapisujú nasledovné údaje „meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené; pri právnických osobách sa zapisuje jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *