Financie, Podnikanie

Výber peňazí z s. r. o.

AKÉ SÚ SPÔSOBY VYBERANIA PEŇAZÍ Z S.R.O.?

Ukončili ste predchádzajúci rok v zisku? Splnili ste si povinnosti a podali daňové priznanie, zaplatili daň a teraz neviete, ako si vyplatiť peniaze z firmy? Poznáme viacero spôsobov, ako si viete vyberať peniaze zo svojej spoločnosti. Najčastejšie sú tieto 4 spôsoby:

MZDA ZAMESTNANCA – ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE KONATEĽA

Najčastejšie zvolenou možnosťou je vyplácať si mzdu, buď ako zamestnanec alebo formou odmeny za výkon funkcie konateľa, ktorá je na mesačnej báze.

Tu však berieme do úvahy vysoké daňové zaťaženie a v prípade, že by sme si zvolili pracovný pomer, tak sa musíme riadiť aj výškou minimálnej mzdy (výška v roku 2023 činí sumu 700 € v hrubom). V tomto roku by nás teda vyplatenie minimálnej mzdy stálo po zaplatení odvodov 946,40 € a nám by na účet pribudlo 568,97 €. Samozrejme v prípade, že si uplatňujeme nezdaniteľnú časť na daňovníka, pre rok 2023 je vo výške 4922,82 €, ktorú si môže daňovník uplatňovať mesačne vo výške 410,24 €.

V prípade, že sa rozhodneme vyplácať si odmenu za výkon funkcie konateľa, tak jej výška nie je stanovená zákonom, čiže môžeme vyplácať 10 € alebo 50 € mesačne. V minulosti to bolo veľmi výhodné lebo neexistoval ešte doplatok do minimálneho odvodu zamestnanca zdravotnej poisťovni.

V porovnaní s ostatnými platcami poistného do roku 2023 neexistoval pre zamestnanca žiadny minimálny vymeriavací základ. V minulosti sa platilo poistné z hrubej mzdy/odmeny, ktorú mal zamestnanec priznanú v danom mesiaci. Zamestnanec mohol uhrádzať poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplácanej z akéhokoľvek čiastkového úväzku.

Nová minimálna sadzba zdravotného odvodu pre zamestnanca musí byť na rovnakej úrovni ako odvod z životného minima pre jednu plnoletú osobu. V roku 2023 bude táto suma životného minima predstavovať sumu 234,42 eur. To znamená, že zamestnanec bude povinný mesačne zaplatiť minimálne 32,81 eura na zdravotných odvodoch, teda 393,82 eur ročne.

V prípade, že mal odmenu 10 € mesačne bolo za neho odvedené 1,40 €. Ak by mal takúto odmenu teraz, cena práce by predstavovala sumu 13,51 €, samotný konateľ by však mal záväzok voči spoločnosti vo výške 22,75 €, čo predstavuje sumu, ktorá sa za neho doplatila voči zdravotnej poisťovni. Tento záväzok bude musieť raz spoločnosti splatiť.

Týmto krokom vláda docielila, že každý občan, ktorý musí platiť zdravotné odvody odvedie minimálne 32,81 € mesačne. Vďaka čomu sa im podarilo zmenšiť “finančnú dieru” v zdravotných poisťovniach.

DIVIDENDY

Po zostavení účtovnej závierky, uhradení dane a ukončenia hospodárskeho roka Vám ostane výsledok hospodárenia po zdanení, a v prípade, že Vám ostane zisk, môžete si túto sumu vyplatiť ako dividendu.

Ale čo je to samotná dividenda? Dividenda je podiel na zisku, ktorý právnická osoba vypláca členom svojho štatutárneho alebo dozorného orgánu a tým osobám, ktoré sa podieľajú na jej základnom imaní. Práva a povinnosti spoločníkov či akcionárov vo vzťahu k podielom na zisku sú definované v Obchodnom zákonníku. Podiely na zisku sú upravené aj zákonom o dani z príjmov a ich daňovo-odvodové zaťaženie sa mení v priebehu času. V minulosti boli podiely na zisku zaťažované zdravotným odvodom a od roku 2017 sú spravidla predmetom dane z príjmov, s výnimkou právnických osôb. Daňovo-odvodové povinnosti súvisiace s vyplácaním dividend závisia od toho, kto je príjemcom dividend.

Môžem si vyplatiť dividendu len tak? Nie je to úplne pravda, ale postačí na to jednoduché rozhodnutie spoločníka a schválenie vyplatenia dividendy valným zhromaždením. Takéto vyplatenie sa daní 7 % zrážkovou daňou.

VÝBERY Z ÚČTU DO POKLADNE

Bežne môžeme vidieť v spoločnostiach vysoké sumy nerozdeleného zisku minulých rokov. Výplata dividend nie je povinná a podnikatelia sa často chcú vyhnúť úhrade dane z dividend.

Časté výbery z účtu majú za následok vysoký stav v pokladni spoločnosti. Väčšinou ide o hotovosť, ktorou už daná spoločnosť nedisponuje, pretože sa použila na osobnú spotrebu konateľa/spoločníka. Je to problém, pretože ide stále o majetok spoločnosti a v prípade problémov Vám môže majetok zablokovať exekútor, prípadne ho vymáhať súdnou cestou.

PÔŽIČKY SPOLOČNÍKA

Z pohľadu zákona o dani z príjmov sú spoločník a s.r.o. prepojené osoby a je potrebné uplatňovať postupy transférového oceňovania pri akýchkoľvek transakciách. Inak povedané, uplatňovať trhové ceny. Pri pôžičke spoločníka od spoločnosti, stanovuje sa trhový úrok, z ktorého daná spoločnosť zaplatí daň vo výške 15% respektívne 21%, lebo pre spoločnosť ide o výnos.

Poskytnutie pôžičky spoločníkovi môže byť výhradne bezhotovostné. Ale jej splatenie môže byť hotovostnou formou, avšak v takom prípade je potrebné dodržiavať aj ostatné zákony, ako napríklad zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

KTORÁ MOŽNOSŤ JE TEDA NAJLEPŠIA?

Ak nepočítame výbery “do pokladne” alebo pôžičky spoločníka, tak sa viac oplatí vyberať peniaze formou dividend, kde je daňové zaťaženie 20,95 % ( v prípade, že spoločnosť má 15 % sadzbu dane z príjmu a zo zisku 7 % zrážková daň pri výplate dividend) alebo daňové zaťaženie vo výške 26,53 % (ak má spoločnosť 21 % sadzbu dane z príjmu a zo zisku 7 % zrážkovú daň).

Stále uvažujete, ktorá forma výberu bude pre Vás najlepšia? Nebojte sa nás kontaktovať a využite možnosť bezplatnej konzultácie.

2 thoughts on “Výber peňazí z s. r. o.

 1. Anežka píše:

  Dobrý deň, do akej sumy si môže konateľ vyplatiť zisku hotovosti z pokladne v hotovosti?

  1. Jakub Buchel píše:

   Dobrý deň,

   Podľa zákona č. 297/2002 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“) je od 1. júla 2023 obmedzená výška platieb v hotovosti na 15 000 eur.

   To znamená, že ak spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) vypláca dividendy konateľovi alebo spoločníkovi, ktorý je fyzickou osobou, musí tieto dividendy vyplatiť v hotovosti naraz najviac do výšky 15 000 eur.

   Ak je výška dividend vyššia ako 15 000 eur, spoločnosť ich musí vyplatiť v hotovosti naraz najviac do výšky 15 000 eur a zvyšnú sumu musí vyplatiť bezhotovostným prevodom na bankový účet príjemcu dividend.

   V prípade, že spoločnosť vypláca dividendy konateľovi alebo spoločníkovi, ktorý je právnickou osobou, neplatí pre ňu obmedzenie na výšku platieb v hotovosti.

   Pekný deň želá
   Tím BJ accounting services

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *