Novely a zmeny zákonov, Podnikanie, Sociálna poisťovňa, Zamestnanie, Zmeny zákonov

Prehľad zmien zákonov platných od 1.7.2023

Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy od 1.7.2023

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z.z. zo dňa 27. júna 2023 sa s účinnosťou od 1. júla 2023 menia sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,071 €,

b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,252 €.

Sumy sú pritom zaokrúhlené na tri desatinné miesta nahor podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe k opatreniu, zvýšené sumy základnej náhrady budú zamestnancovi patriť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú tieto sumy zverejnené v Zbierke zákonov SR – teda od 1.7.2023.

Zároveň sa zrušilo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorým boli ustanovené sumy základnej náhrady od 1.4.2023.

Životné minimum od 1.7.2023 do 30.6.2024

Podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy životného minima platné k 30. júnu bežného kalendárneho roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie. Rozhodujúce obdobie je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Uvedené sumy sa zaokrúhlia na eurocenty nahor.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 220/2023 Z. z. z dňa 14. júna 2023 sa s účinnosťou od 1. júla 2023 upravujú sumy životného minima nasledovne:

a) 268,88 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

b) 187,57 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

c) 122,77 eura mesačne, ak ide

1. o zaopatrené neplnoleté dieťa,

2. o nezaopatrené dieťa.

Nová hranica pre platby v hotovosti

Novelou zákona č. 211/2023 Z. z. sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Do 30.6.2023 bola zakázaná platba v hotovosti medzi podnikateľmi (právnické aj fyzické osoby), ktorej hodnota prevyšovala 5 000 € a platba v hotovosti medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, ktorej hodnota prevyšovala 15 000 €. Od 1.7.2023 je zakázaná platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 €. Uvedené sa vzťahuje na fyzické osoby – podnikateľov aj nepodnikateľov, rovnako aj na právnické osoby.

Novela zákona o sociálnom poistení – zmena započítania dní pre nárok na materskú dovolenku

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla platnosť od 1. júla 2023, prináša zmeny v oblasti potrebnej doby nemocenského poistenia pre matky pri nemocenskej dávke materská. Tieto zmeny umožňujú započítať do potrebnej doby nemocenského poistenia aj neukončenú dobu nemocenského poistenia. To znamená, že okrem aktuálneho nemocenského poistenia, z ktorého sa bude posudzovať nárok na materské, Sociálna poisťovňa bude brať do úvahy aj všetky ukončené a aktuálne doby iného nemocenského poistenia (povinného poistenia aj dobrovoľného poistenia) pri výpočte potrebnej doby poistenia. Tieto zmeny sa budú vzťahovať na prípady, kedy nárok na materské vznikne od dňa účinnosti novely, teda od 1. júla 2023, a nebudú mať spätné účinky. Obdobie dobrovoľného poistenia sa stále bude započítavať do potrebnej doby poistenia pre nárok na materské. Zmeny v novele sa netýkajú iných podmienok nároku na dávku materské ani postupov pre jej uplatňovanie.

Nový kontrolý výkaz DPH

Od 1. júla je k dispozícii nová verzia kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH) s označením KVDPHv23. Dôvodom bolo zavedenie zníženej sadzby DPH na 5 % zo základu dane, ktorý má prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Za zdaňovacie obdobie jún 2023, resp. druhý kvartál 2023, sa bude podávať kontrolný výkaz platný do 30.6.2023 s označením KVDPHv21, vrátane prípadných dodatočných kontrolných výkazov podaných za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 30.6.2023.

Nové sumy minimálneho dôchodku

Zákonom č. 71/2023 Z. z. sa zmenil zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. S účinnosťou od 1. júla 2023 sa ustanovili nové sumy minimálneho dôchodku. Sumy minimálneho dôchodku budú opäť naviazané na sumu životného minima, zmení sa aj spôsob určenia tejto sumy.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, je 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o

– 2 % za 31. až 39. rok,

– 3 % za 40. až 49. rok,

– 5 % za 50. až 59. rok,

– 7 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia, ktorý sa na minimálny dôchodok hodnotí.

Sumy budú prepočítané automaticky, Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcom minimálne dôchodky vo zvýšenej sume v auguste spolu s doplatkom za júl 2023.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *