Ekonomika, Financie, Novely a zmeny zákonov, Podnikanie

Novela zákona o platbách v hotovosti platná od 1.7. 2023

Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý stanovuje pravidlá týkajúce sa obmedzenia používania hotovostných platieb.

Novela tohto zákona, účinná od 01.07.2023, zjednotila obmedzenie hotovostných platieb na hodnotu prevyšujúcu 15 000 eur pre fyzické osoby aj právnické subjekty.

Podľa tohto zákona je zakázané vykonávať akékoľvek hotovostné platby, s výnimkou presne definovaných prípadov uvedených v zákone.

Zákaz sa vzťahuje nielen na platby za predaj tovarov a poskytovanie služieb, ale aj na platby pôžičiek, splácanie dlhov, vklady spoločníkov do základného imania, výplaty podielov na zisku, platby záloh a preddavkov a podobne. Nie je však považovaná za platbu v hotovosti platba za dobierku alebo platba kreditnou kartou.

Podľa zákona sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v mene eura alebo bankoviek alebo mincí v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Ak ide o inú menu ako euro, hodnota platby v hotovosti sa určuje na základe nominálnej hodnoty bankoviek a mincí, prevedenej na eurá podľa referenčného výmenného kurzu stanoveného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platného na deň predchádzajúci deň platby v hotovosti.

V prípade porušenia zákazu hotovostných platieb sa ukladajú nasledujúce sankcie: Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, poruší tento zákon, bude jej uložená pokuta za priestupok vo výške až do 10 000 eur. Ak fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba poruší tento zákon, bude jej uložená pokuta za správny delikt vo výške až do 150 000 eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *