Financie, Kryptomeny, Novely a zmeny zákonov, Obchodovanie kryptomien, Účtovníctvo

Zmena v zdaňovaní kryptomien a iných investičných nástrojov

V apríli 2023 prišiel do parlamentu návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zákona prešla tretím čítaním dňa 28.6.2023 a účinnosť nadobúda od 1.1.2024.

Návrh zákona sa týka zdaňovania fyzických osôb pri príjmoch z kapitálového majetku, či kryptomien.

Zníženie sadzby dane, ktorou sa zdaňujú kryptomeny

Daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny sa bude posudzovať na základe tzv. časového testu. Ak sa virtuálna mena predá po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia, príjem sa zdaňuje zníženou sadzbou dane vo výške 7 %.

Časový test sa bude vzťahovať aj na kryptomeny nakúpené pred vstupom tohto zákona do platnosti. Takže napríklad, ak som nakúpil virtuálnu menu 5.7.2022 a budem ju predávať v 3.2.2024, tento príjem z predaja takejto meny bude zdaňovaný iba 7% daňou z príjmu.

Novelou zákona sa aj ruší povinnosť platiť zdravotné odvody z príjmov z predaja virtuálnej meny.

Do 31.12.2023 platí, že predaj virtuálnej meny sa zdaňuje sadzbou dane z príjmov vo výške 19%, v niektorých prípadoch až sadzbou 25% z dane z príjmov a následne sa platia ešte zdravotné odvody vo výške 14%, čo predstavuje celkové daňové zaťaženie vo výške 33% respektíve 39%.

Vďaka tejto zmene všetci investori, ktorí majú príjmy z predaja kryptomien, ušetria nemálo cez 26% na daniach a odvodoch.

V prípade predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami. Podobné opatrenia sa vzťahujú aj na príjmy z predaja kapitálového majetku od subjektov kolektívneho investovania.

Oslobodenie zdanenia výmeny kryptomeny za majetok

Okrem toho, výmena virtuálnej meny za majetok alebo služby nepresahujúca hodnotu 2400 eur sa nezdaňuje v príslušnom zdaňovacom období. Týmto sa usiluje o zjednodušenie a podporu používania virtuálnych mien v každodennom živote.

Pred nadobudnutím účinnosti novely platilo, že ak som si za kryptomeny kúpil čo i len kávu alebo pivo, tento obchod som musel zdaniť v daňovom priznaní. Keďže sa jednalo o výmenu kryptomeny za iný majetok.

Zrušenie zdaňovania výmeny kryptomeny za inú kryptomenu

Skvelou správou je zrušenie zdaňovania výmeny kryptomeny za inú kryptomenu. Tejto zmene sa potešia hlavne investori, ktorí potrebujú meniť kryptomenové páry medzi sebou a doteraz museli tieto transakcie zdaňovať. Ešte viac než samotní investori sa potešia účtovníci, ktorí sa starali o vedenie účtovníctva pre tieto osoby a bolo veľmi komplikované zistiť základ dane pri výmenách virtuálnych mien.

Oslobodenie od zrážkovej dane

Od zrážkovej dane sa oslobodia tuzemské podielové fondy v prípade držby týchto fondov nad 3 roky. Inak povedané po 3 rokoch od nakúpenia tuzemských podielových fondov budú príjmy z týchto fondov oslobodené od zrážkovej dane.

Zvýšenie maximálnej sumy pre investovanie v rámci kalendárneho roka

Novelou zákona o cenných papieroch sa zdvojnásobuje maximálna suma, ktorú je možné investovať do dlhodobého investičného sporenia za jeden kalendárny rok. Limit sa zvyšuje z doterajších 3000 eur na 6000 eur, čo umožňuje širšiu investičnú flexibilitu pre občanov.

Zmeny v kolektívnom investovaní

Ďalšou zmenou prostredníctvom novely zákona o kolektívnom investovaní je rozšírenie okruhu investorov, ktorí môžu investovať do alternatívnych investičných fondov, a zvýšenie podielu majetku, ktorý takéto fondy môžu mať od kvalifikovaných investorov. Limit sa zvyšuje z pôvodných 20 % na 30 %, čo umožňuje väčšiu diverzifikáciu a prístup k rôznym investičným možnostiam.

Zvýšenie limitu daňového výdavku pre podnikateľské subjekty v rámci charitatívnej reklamy

Okrem toho, poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Jany Žitňanskej, ktorý zohľadňuje všetky právne formy prijímateľov tzv. charitatívnej reklamy, ktorí majú nárok na 2 % z dane. Horná hranica príjmov z tejto reklamy sa tiež zvyšuje z 20 000 eur na 30 000 eur v dôsledku inflácie. Týmto opatrením sa podporuje a zosúlaďuje podpora verejnoprospešných účelov prostredníctvom charitatívnej reklamy od podnikateľských subjektov.

Zdroj: Saska, Peter Cmorej – poslanec NR SR, https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9330

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *