Novely a zmeny zákonov, Podnikanie

Ako sa nový zákon o ochrane spotrebiteľa dotkne podnikateľov?

klávesnica notebooku s ikonami online predaja

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prináša podnikateľom nové povinnosti a pravidlá, ktoré majú zosúladiť domáce predpisy s európskou legislatívou. Podnikatelia, najmä tí, ktorí predávajú tovary alebo služby online, budú musieť aktualizovať svoje obchodné procesy. Zákon vyžaduje jasné označenie či sa produkty predávajú obchodníkmi alebo súkromnými predajcami a zavádza prísnejšie pravidlá pre zobrazovanie a pravdivosť spotrebiteľských recenzií a hodnotení. Navyše, podnikatelia musia teraz podrobnejšie informovať o mechanizmoch určovania poradia produktov vo vyhľadávaní a ich vzájomnom význame. Nový zákon taktiež zakazuje nepravdivé marketingové praktiky, ako je napríklad neopodstatnené porovnávanie produktov s tými, ktoré sú predávané v iných členských štátoch EÚ a uvádza nové pravidlá pre cenové značenie a manipuláciu s cenami. Podnikateľom sa tiež odporúča pripraviť sa na predĺženie lehoty na vrátenie tovaru zo strany spotrebiteľov, ktorá sa mení z 14 na 30 dní pri niektorých typoch transakcií, čo môže mať vplyv na logistiku a finančné plánovanie.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa bol schválený a stane sa kľúčovým právnym predpisom v tejto oblasti, ktorý nahradí viaceré súčasné zákony. Tento zákon modernizuje spotrebiteľskú legislatívu a detailne ju zosúlaďuje s európskymi právnymi predpismi.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patria zjednotenie terminológie v súlade s EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pre zmluvy uzatvárané na diaľku alebo mimo obchodné priestory v dôsledku digitalizácie a nové informačné povinnosti pre prevádzkovateľov online trhov, ktorí teraz musia jasne uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa.

V reakcii na trhové zmeny a aktualizáciu európskej legislatívy, novela Občianskeho zákonníka zavádza definície digitálneho obsahu, digitálnej služby a produktov s digitálnymi prvkami. Nový zákon tak nahradí aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku alebo mimo obchodné priestory, ako aj zákon o zákaze neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníkov na vnútornom trhu.

Bol schválený nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch zavádza požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní, a ich vzájomnom význame.

  • Zakazuje sa marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie, čím sa reaguje na problém dvojitej kvality tovarov.
  • Nový zákon o ochrane spotrebiteľa v porovnaní s doterajšou právnou úpravou podstatným spôsobom nemení povinnosti v súvislosti s označovaním tovaru cenami, ale zavádza novú reguláciu pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. Ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v EÚ, najmä počas špeciálnych výpredajových akcií (napr. Black Friday).

Od. 1.7.2024 sa predlžuje lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa predlžuje spotrebiteľom lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *