Financie, Podnikanie, Účtovníctvo

Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2022

ROZŠÍRENIE VEREJNEJ ČASTI REGISTRA ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Podľa aktuálne platného zákona o účtovníctve sú podnikatelia povinný predkladať účtovné závierky elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Od 1. 1. 2022 pribudne táto povinnosť aj ďalším právnickým osobám ako sú pozemkové spoločenstvá, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalším. Vo verejnej časti registra sa budú zverejňovať všetky účtovné závierky podané po 1.1.2022, vrátane tých, ktoré sa budú podávať za predchádzajúce roky. V tejto verejnej časti registra účtovných závierok nebudú zverejnené účtovné závierky podnikateľov – fyzických osôb a organizačných zložiek zahraničných osôb. Zmyslom tejto novely je automatizácia pri spracovaní účtovných závierok a odstránenie chýb pri papierových formách.

 

VÝROČNÁ SPRÁVA PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Aktuálne platný zákon o účtovníctve stanovuje obsah výročnej správy predovšetkým pre podnikateľov a pre obce a subjekty verejnej správy. Povinné náležitosti výročnej správy pre neziskové organizácie nie sú v zákone jasne zadefinované. Týka sa to tých neziskových organizácii, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z dôvodu príjmu 2% vo výške viac ako 35 000 €.

Obsah účtovnej závierky týchto neziskových organizácií bude od 1. 1. 2022 upravovať § 20 ods. 16, podľa ktorého má výročná správa obsahovať:

 • účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 • správu audítora k tejto účtovnej závierke,
 • prehľad vykonávaných činností alebo projektov za účtovné obdobie s uvedením ich vzťahu k účelu založenia účtovnej jednotky,
 • prehľad výnosov v členení podľa zdrojov a prehľad nákladov v členení podľa jednotlivých druhov činností, účelu alebo projektov,

 

ZMENY V ULOŽENÍ POKÚT ZA PORUŠENIE ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE OD 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 novela zákona o účtovníctve navrhuje tieto zmeny v ukladaní pokút za správne delikty:

 • ustanoviť dolnú hranicu sadzby pri závažnom porušení zákona o účtovníctve, ktorá v súčasnom platnom znení zákona nie je ustanovená. Dolná hranica sadzby pokuty pri porušení zákona o účtovníctva sa navrhuje vo výške 1 000€. To by znamenalo, že za závažné porušenie zákona o účtovníctve ako napríklad nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej závierky, či prípadne zatajovania a nezaúčtovania skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva bude hroziť pokuta vo výške od 1 000 € do 3 000 000 €.
 • Ustanoviť sankciu za porušenie ustanovení v oblasti uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácií napríklad neuloženie účtovnej závierky do registra.
 • Ustanoviť sankciu za nesplnenie povinnosti, ktorú má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra a uchovávania účtovnej dokumentácie.
 • Ustanoviť výšku sankcie v prípade, ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia účtovného dokladu do registra a daňový úrad nemá k dispozícií účtovnú závierku, na základe ktorej by bolo možné z hodnoty majetku vyčísliť výšku sankcie

 

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ÚČTOVNÉHO DOKLADU A ICH ZMENA OD 1. 1. 2022

Novela zákona o účtovníctve navrhuje zrušenie označenia účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. Naďalej však účtovná jednotka bude mať povinnosť, na výzvu daňového úradu, poskytnúť pri kontrole prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a účtovné záznamy, ktoré ukážu označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady zaúčtované. V rámci elektronizácie účtovníctva, bude možné aby bol podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémov. V praxi to bude znamenať, že ak sa podnikateľský subjekt rozhodne viesť účtovné záznamy elektronicky tak medzi povinné náležitosti účtovného dokladu nebude patriť podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu.

 

DOPLNENIE A ÚPRAVA PODMIENOK V PRÍPADE ELEKTRONIZÁCIE ÚČTOVNÍCTVA OD 1.1.2022

Nakoľko množstvo elektronických účtovných záznamov praxi stúpa, novela zákona o účtovníctve prináša doplnenie a špecifikovanie podmienok, ktoré je podnikateľ povinný dodržať pri spracovávaní účtovných záznamov. To znamená, že § 31 až § 33 zákona o účtovníctve, bude plne nahradený novým znením podľa navrhovaných zmien. Ide predovšetkým o nasledovné zmeny:

 • ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu sa upresnia a zjednodušia,
 • nanovo sa ustanovujú možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu,
 • na proces transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby je možné použiť okrem zaručenej konverzie aj skenovanie, čím sa výrazne zjednoduší tento proces,
 • vlastnoručný podpis je možné nahradiť akýmkoľvek elektronickým podpisom, pričom je dôležitá jednoznačná preukázateľná identifikácia osoby, ktorá tento podpisový záznam vyhotovila,
 • umožňuje sa uskutočňovať spracovanie a výmenu účtovných záznamov v rámci účtovnej jednotky alebo medzi účtovnými jednotkami vo forme elektronickej výmeny údajov prostredníctvom aplikačného programu,
 • pri overovaní účtovnej závierky audítorom alebo pri daňovej kontrole je účtovná jednotka povinná umožniť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a preukázať účtovným záznamom označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady účtované (ak sa účtuje v sústave podvojného účtovníctva),
 • účtovná jednotka je povinná uchovávať a predkladať oprávneným osobám účtovné záznam v elektronickej podobe (ak ich vedie v elektronickej podobe).

 

Netreba však zabúdať, že je potrebné aby podnikateľ neporušil a dodržal požiadavky na účtovný záznam medzi ktoré patrí vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného dokladu od vytvorenia až po skončenie lehoty na jeho uschovanie. Podnikateľ je zároveň povinný vypracovať interný predpis, ktorým sa určí systém uschovávania účtovnej dokumentácie. Voľba úložiska, na ktorej bude uchovaná účtovná dokumentácia je na podnikateľovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *