Podnikanie, Sociálna poisťovňa, Účtovníctvo

Živnosť a všetko o nej

Živnosť je jednou z najrozšírenejších foriem podnikania na Slovensku. Jej založenie aj ukončenie je rýchle a takmer s nulovými nákladmi. To však ale neznamená, že nemám viaceré povinnosti súvisiace s podnikaním na živnosť a preto sme zhrnuli všetko čo by ste mali o živnosti vedieť.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ŽIVNOSTI

Ako podnikatelia bez ohľadu na to aký druh živnosti ideme prevádzkovať musíme spĺňať všeobecné podmienky pre prevádzkovanie živnosti:

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Bezúhonnosť
 • Spôsobilosť na právne úkony

 

DRUHY ŽIVNOSTI

Zo živnostenského zákona poznáme 3 druhy živnosti z hľadiska požiadaviek na odbornú spôsobilosť. Každý jeden druh má iné podmienky, ktoré musíte spĺňať aby ste si ju mohli otvoriť. Poznáme voľnú, viazanú a remeselnú živnosť.

 1. Voľné živnosti

Podnikateľ, ktorý má záujem prevádzkovať voľné živnosti musí splniť iba všeobecné podmienky pre prevádzkovanie živnosti. Nepotrebuje žiadnu odbornú spôsobilosť a ani výučný list. Príklady voľných živností:

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb či výroby,
 • Administratívne služby
 • Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Reklamné a marketingové služby
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prípravné práce k realizácií stavby

 

 1. Remeselné živnosti

Okrem splnenia všeobecných podmienok pre prevádzkovanie živnosti, pri remeselnej živnosti je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného vzdelania.

Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia v odbore, môže splnenie preukázať dlhoročnou praxou. V prípade, že podmienka nie je splnená ani dlhoročnou praxou, remeselnú živnosť môže podnikateľ prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom prostredníctvom, ktorej je zabezpečené odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie živnosti a musí mať bydlisko na území SR. Taktiež musí byť počas prevádzkovania živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi, to neplatí ak ním je manžel/manželka podnikateľa alebo príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník.

Medzi remeselné živnosti patria napríklad:

 • Zámočníctvo
 • Nástrojárstvo
 • Kovoobrábanie
 • Opravy pracovných strojov
 • Hodinárstvo
 • Stolárstvo
 • Pánske/dámske kaderníctvo
 • Manikúra
 • Pedikúra

 

 1. Viazané živnosti

V prípade, viazaných živností ide o špecifický okruh činností, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti podľa §21 a §22 živnostenského zákona. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie viazaných živností je buď upravený osobitnými predpismi alebo uvedený priamo pri týchto živnostiach v prílohe č.2 k živnostenskému zákonu.

Ak podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť ustanovenú osobitným predpisom, môže splniť túto podmienku prostredníctvom funkcie zodpovedného zástupcu, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie živnosti rovnako ako pri remeselnej živnosti.

Medzi viazané živnosti patrí, napríklad:

 • Prevádzkovanie cestovnej agentúry
 • Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2,F3,T1,P1
 • Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
 • Zasielateľstvo
 • Prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby alebo krematória

 

ZALOŽENIE ŽIVNOSTI

Živnosť si môžete založiť dvoma spôsobmi:

 • Online prostredníctvom stránky slovensko.sk ak máte aktivovaný občiansky preukaz s čipom
 • Osobne na Okresnom úrade, na odbore živnostenského podnikania

Na základe výberu spôsobu založenia živnosti platíte odlišné poplatky za založenie.

Osobne Online
Voľná živnosť  5,00 € 0   €
Remeselná živnosť  15,00 €  7,50 €
Viazaná živnosť  15,00 €  7,50 €

 

Ak zakladáte živnosť online neplatíte za voľnú živnosť nič a za každú remeselnú a viazanú živnosť 7,50€. V prípade osobnej návštevy Okresného úradu zaplatíte za každú voľnú živnosť 5€ a za každú remeselnú či viazanú 15€. Podnikať prostredníctvom živnosti môžete hneď odo dňa jej ohlásenia.

 

ODVODY DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SZČO – ŽIVNOSTNÍKA

V prvom roku ako si podnikateľ založí živnosť nemá povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Takáto povinnosť mu vznikne až v druhom roku podnikania. A aj to až po podaní daňového priznania k dani z príjmu ale len v prípade, že prekročí hranicu príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do sociálnej poisťovne.

Hranicu príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do sociálnej poisťovne sa každým rokom zvyšuje z dôvodu, že sa každým rokom zvyšuje životné minimum na základe, ktorého sa táto hranica počíta. Pre rok 2022 je hranica príjmu na sume 6798€, pre porovnanie v roku 2021 bola hrania na sume 6552€

Ak ste prekročili hraničnú sumu príjmu a podali daňové priznanie vznikne Vám povinnosť platiť sociálne odvody, ktoré sa počítajú ako 33,15% z vymeriavacieho základu dane avšak minimálne vo výške 187,78€ mesačne. Toto je suma pre rok 2022 taktiež sa tieto odvody každoročne zvyšujú, v roku 2021 sa platilo 180,99€.

V prípade, že ste si vedomý prekročenia hranice príjmu na platenie sociálnych odvodov oplatí sa Vám pred termínom podania daňového priznania k dani z príjmu požiadať o odklad podania daňového priznania a na miesto termínu 31.3. by ste mohli podať daňové priznanie k 30.6. Následok by to mal taký, že by ste „ušetrili 3 mesiace na odvodoch“ a sociálna poisťovňa by Vám dala povinnosť platiť sociálne odvody nie od 1.7. ale až od 1.10. daného roka.

 

ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE SZČO – ŽIVNOSTNÍKA

Povinnosť platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie vzniká podnikateľovi odo dňa, kedy sa stal živnostníkom a teda odo dňa ohlásenia živnosti.

Iné to je v prípade, že ste už raz zdravotne poistený. V prípade, že ste poistencom štátu, čiže študent, dôchodca či na materskej dovolenke alebo máte pracovný pomer uzatvorený u zamestnávateľa nie ste povinný platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie doplatíte po podaní daňového priznania keď Vám Vaša zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Výšky minimálnych „odvodov“ preddavkov na zdravotné poistenie sa každým rokom zvyšuje. Pre rok 2022 minimálne odvody do zdravotnej poisťovne predstavujú sumu 79,31€ mesačne pre porovnanie v roku 2021 to bola suma 76,44€.

 

DAŇ Z PRÍJMU SZČO – ŽIVNOSTNÍKA

U živnostníka existujú až 3 sadzby pri dani z príjmu. To, ktorá sa uplatní závisí od príjmu živnostníka a základu dane. Sú to:

 • 15% ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške nepresahujúcej sumu 49 790€
 • 19%, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške presahujúcej sumu 49 790€, pričom táto sadzba dane sa použije len na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94€ (vrátene)
 • 25%, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške presahujúcej sumu 49 790€, pričom táto sadzba dane sa použije len na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94€ (vrátene)

 

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA SZČO – ŽIVNOSTNÍKA

Každý podnikateľ má zo zákona povinnosť zabezpečiť vedenie účtovníctva. Ako živnostník si viem zákonné povinnosti si splniť viacerými možnosťami:

 • Uplatniť si paušálne výdavky v daňovom priznaní vo výške 60%
 • Vedenie daňovej evidencie
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Vedenie podvojného účtovníctva

 

 1. Paušálne výdavky

Živnostník má možnosť si uplatniť v daňovom priznaní namiesto skutočných výdavkov takzvané „paušálne náklady“. Takéto náklady predstavujú 60% z úhrnu (súčtu) príjmov z podnikania a uplatniť si ich vie maximálne do výšky 20 000€. Podmienkou pre uplatnenie paušálnych nákladov je, že živnostník nemôže byť platiteľom DPH.

 

 1. Vedenie daňovej evidencie

Podnikateľ má povinnosť uchovať daňovú evidenciu po dobu 5 rokov od konca roka, v ktorom podnikateľovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu.

Forma vedenia daňovej evidencie nie je zákonom stanovená a je na výbere podnikateľa. Podnikateľ však musí vedieť kedykoľvek preukázať správcovi dane stav svojho majetku a záväzkov.

Odporúčame zverenie do rúk odborníkom, ktorí majú znalosť zákona o dani z príjmu aby vedeli posúdiť daňovú uznateľnosť výdavkov. V prípade kúpi majetku zaradenie do správnych odpisových skupín a následne výpočet odpisov.

 

 1. Vedenie jednoduchého účtovníctva

V prípade ak sa podnikateľ rozhodne viesť jednoduché účtovníctvo, stáva sa účtovnou jednotkou. Z toho dôvodu sa na neho nevzťahuje len zákon o dani z príjmu ale aj zákon o účtovníctve a postupy účtovania v súvahe jednoduchého účtovníctva.

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva má povinnosť podať aj účtovnú závierku. Tá je tvorené z:

 • Výkazom o príjmoch a výdavkoch
 • Výkazom o majetku a záväzkoch

Avšak táto závierka nie je verejne dostupná.

 

 1. Vedenie podvojného účtovníctva

Podnikateľ živnostník sa môže rozhodnúť aj pre vedenie podvojného účtovníctva ak mu to zákon neprikazuje. Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo majú živnostníci, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri.

Vedenie podvojného účtovníctva je náročnejšie. Pri vedení je potrebné zohľadňovať zákon o dani z príjmov právnických osôb, zákon o účtovníctve a postupy účtovania v súvahe podvojného účtovníctva.

Pri vedení podvojného účtovníctva je tiež povinnosť podať účtovnú závierku, tá však je tvorená z:

 • Súvahy
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámok

Komplexnosť podvojného účtovníctva je najkomplikovanejšia z uvedených možností. Pre vyhnutie sa zbytočným chybám, odporúčame zverenie vedenie účtovníctva spoľahlivému účtovníkovi.

 

RUČENIE ZA ZÁVÄZKY ZO ŽIVNOSTI

Živnostník alebo inak povedané samostatne zárobkovo činná osoba ručí za záväzky z podnikania celým svojím majetkom. Takže nie len firemným ale aj súkromným.

 

PRERUŠENIE ŽIVNOSTI – POZASTAVENIE ŽIVNOSTI

Ak sa živnostníkovi nedarí v podnikaní nemusí hneď ukončiť svoju činnosť ale môže sa rozhodnúť o prerušenie alebo inak povedané pozastavenie živnosti.

Počas doby prerušenia živnosti sa podnikateľ prestáva považovať za podnikateľa. Výhody prerušenia živnosti:

 • Zaniká povinnosť platiť sociálne odvody
 • Zaniká povinnosť platiť zdravotné odvody
 • Zaniká povinnosť platiť preddavky na daň z príjmu, ak živnostník takúto povinnosť mal

Po obnovení živnosti nie je potrebné tieto odvody doplatiť.

Od 1.8.2021 je možné živnosť prerušiť na akúkoľvek dlhú dobu.

 

UKONČENIE PODNIKANIA – SKONČENIE ŽIVNOSTI

Skončenie podnikania je u živnosti veľmi jednoduchý proces. Živnostník musí oznámiť ukončenie živnosti Okresnému úradu a to dvoma spôsobmi:

 • Online prostredníctvom portálu slovensko.sk ak má aktivovaný občiansky preukaz s čipom
 • Osobne na Okresnom úrade, na odbore živnostenského podnikania

Po oznámení na Okresnom úrade má, živnostník ešte povinnosť oznámiť skončenie podnikania daňovému úradu a zažiadať do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti o zrušenie registrácie na daň z príjmov prostredníctvom portálu finančnej správy elektronicky.

ZHRNUTIE

Živnosť je podľa nášho názoru skvelým výberom formy podnikania keď začíname s podnikaním. Finančne jej založenie a zrušenie je takmer bezplatné. Nevýhodu vidíme v ručení za záväzky spoločnosti celým majetkom a ako ďalšiu nevýhodu vidíme vysoké odvodovo-daňové zaťaženie v porovnaní s. r. o. v druhom a viacerých rokoch podnikania.

Ak rozmýšľate so začatím podnikania prípadne už podnikáte a potrebujete sa poradiť, neváhajte nás kontaktovať a využite možnosť našej bezplatnej konzultácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *