Ekonomika, Financie, Zamestnanie

Zamestnávanie neplnoletých

S úvodzovkami k novému školskému roku, ktorý práve tento týždeň rozšíril svoje krídla, prichádza dôležitá téma zamestnávania mladistvých na Slovensku. Vzdelanie a práca mladistvých idú ruka v ruke, a preto je dôležité poznať právne aspekty a povinnosti týkajúce sa zamestnávania neplnoletých. Obe tieto sféry majú vplyv na budúcnosť našich mladých ľudí.

Zákon o pracovných vzťahoch upravuje problematiku zamestnávania mladistvých jednotlivcov, ktorých považuje za zamestnancov vo veku mladšom ako 18 rokov, teda osoby, ktoré ešte nedosiahli plnoletosť. Táto skupina zamestnancov má osobitnú právnu ochranu, čo znamená, že zamestnávateľ musí byť oboznámený so zvýšenými obmedzeniami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo zákona, ak plánuje zamestnávať mladistvé osoby.

V AKOM VEKU MÔŽE NEPLNOLETÁ OSOBA ZAČAŤ PRACOVAŤ NA BRIGÁDACH?

Podľa Zákonníka práce je stanovený jasný vek, od ktorého má fyzická osoba právo a povinnosť mať pracovnoprávne vzťahy ako zamestnanec a vykonávať svoje vlastné právne činy – a to je vek 15 rokov. Avšak, zamestnávateľ nesmie stanoviť pracovný deň predchádzajúci dni, kedy osoba ukončí svoju povinnú školskú dochádzku. Preto môže zamestnávateľ prijať iba takú osobu, ktorá splňuje dve kľúčové kritériá:

 • dosiahla vek 15 rokov
 • a ukončila povinnú školskú dochádzku.

Dokončenie povinnej školskej dochádzky je teda dôležitým faktorom pri zamestnávaní mladistvých. Keďže povinná školská dochádzka obvykle trvá desať rokov, v praxi to znamená, že neplnoletá osoba môže začať pracovať na brigádach až po ukončení prvého ročníka strednej školy, zvyčajne až po letných prázdninách (po 31. auguste príslušného školského roka), čo sa obvykle stáva po dosiahnutí veku 16 rokov.

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽE VZNIKNÚŤ PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH S NEPLNOLETÝM?

Pracovnoprávny vzťah môže vzniknúť prevažne prostredníctvom pracovného pomeru alebo cez dohody o práci, ktoré sú vykonávané mimo klasického pracovného pomeru.

Zamestnávateľ má možnosť uzavrieť písomnú pracovnú zmluvu s neplnoletým, čím sa oficiálne vytvára pracovnoprávny vzťah. Okrem toho môže uzatvoriť aj jednu z rôznych dohôd o práci vykonávanej mimo štandardného pracovného pomeru, vrátane dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov. Samozrejme, uzavretie týchto dohôd podlieha splneniu zákonných podmienok a vyžaduje si formu písomného dokumentu.


Musí neplnoletý pracovník získať súhlas od svojho rodiča na vykonávanie práce? Pri uzatváraní pracovnej zmluvy s mladistvým je povinnosťou zamestnávateľa požiadať o stanovisko (nie nutne súhlas) jeho právneho zástupcu (napríklad rodiča alebo poručníka). Toto znamená, že prijatie neplnoletého do zamestnania zahrňuje iba požiadanie o stanovisko rodiča. Právny zástupca nemusí nutne súhlasiť s tým, aby jeho mladistvé dieťa bolo zamestnané, stačí len jeho stanovisko (pozitívne alebo negatívne stanovisko, postoj).

Chýbajúce stanovisko rodiča neznamená automatickú neplatnosť pracovného pomeru uzatvoreného s mladistvým. Avšak zamestnávateľ tým porušuje pracovnoprávne predpisy, čo môže mať za následok sankcie zo strany inšpektorátu práce.

Stanovisko rodiča nie je potrebné pri uzatváraní niektorých dohôd o práci vykonávanej mimo klasického pracovného pomeru (napríklad dohôd o brigádnickej práci študentov).

ČO JE EŠTE POTREBNÉ NA UZATVORENIE PRACOVNEJ ZMLUVY S NEPLNOLETÝM?

Ďalšou legislatívnou požiadavkou na uzavretie pracovnej zmluvy s mladistvou osobou je vyžadované predchádzajúce lekárske vyšetrenie mladistvého. Zamestnávateľ má za úlohu zabezpečiť, aby pred nástupom do pracovného pomeru neplnoletého zamestnanca prebehla lekárska prehliadka.

Na uzatvorenie niektorých dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nie je lekárske vyšetrenie potrebné.

KTORÉ PRÁCE SÚ NEPLNOLETÝM ZAKÁZANÉ?

Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvé osoby iba na takých pracovných pozíciách, ktoré sú v súlade s ich fyzickým a duševným vývojom a nepredstavujú riziko pre ich morálku.

Pre mladistvých zamestnancov platia nasledovné obmedzenia:

 • Zákaz práce nadčas (pracovať nad stanovený pracovný čas).
 • Zákaz nočnej práce (pracovať v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.).
 • Zákaz nariadiť alebo dohodnúť si s nimi pracovnú pohotovosť.

Existuje však jedna výnimka týkajúca sa nočnej práce: mladistvý zamestnanec, ktorý je starší ako 16 rokov, môže vykonávať nočnú prácu, ak je to nevyhnutné pre jeho profesijný rozvoj. V takom prípade však nočná práca nesmie prekročiť jednu hodinu a musí bezprostredne nadväzovať na jeho bežnú pracovnú dobu.

Okrem toho nesmie byť mladistvý zamestnanec povolaný na:

 1. Prácu pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri výrubu tunelov alebo štôlní.
 2. Prácu, ktorá s ohľadom na anatomické, fyziologické a psychologické osobitosti v tomto veku nie je vhodná pre mladistvého alebo by mohla ohroziť jeho zdravie.
 3. Prácu, kde by bol vystavený výraznému riziku úrazu.
 4. Prácu, ktorá by vážne ohrozovala bezpečnosť a zdravie jeho kolegov alebo iných jednotlivcov.

Konkrétne povolené a zakázané pracovné činnosti a miesta pre mladistvých sú stanovené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z. Medzi zakázané práce patrí napríklad práca na pracoviskách s extrémnymi teplotnými podmienkami, ako sú nadmerná zima alebo horúčava.

MÔŽE NEPLNOLETÝ PRACOVAŤ V NOCI, CEZ VÍKENDY A SVIATKY?

Nočná práca je pre mladistvých zamestnancov podľa Zákonníka práce explicitne zakázaná (okrem vyššie uvedenej výnimky).

Sviatky (ako napríklad 1. január) a dni, kedy majú zamestnanci právo na nepretržitý týždenný oddych (napríklad sobota a nedeľa), sa považujú za dni pracovného pokoja. Práca v týchto dňoch môže byť mladistvým zamestnancom uložená len výnimočne a musí byť predchádzajúco dohodnutá so zástupcami zamestnancov (ak sú prítomní).

Práca cez sviatky a počas víkendov nie je pre mladistvých explicitne zakázaná, rovnako ako nočná práca. Avšak mladistvým zamestnancom (rovnako ako všetkým ostatným zamestnancom, vrátane dohodárov) náležia príplatky za takúto prácu.

AKÉ ČINNOSTI MÔŽE VYKONÁVAŤ DIEŤA MLADŠIE AKO 15 ROKOV?

Všeobecne platný Zákonník práce zakazuje zamestnávanie osôb mladších ako 15 rokov, avšak poskytuje výnimku pre určité typy činností.

Deti, ktoré ešte nedosiahli vek 15 rokov, môžu zúčastňovať sa len na takzvaných „ľahkých činnostiach,“ ktoré svojou povahou a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, normálny vývoj alebo školskú dochádzku. Tieto činnosti zahŕňajú účasť alebo spoluprácu na:

 1. Kultúrnych predstaveniach a umení.
 2. Športových podujatiach.
 3. Reklamných aktivitách.

Pre vykonanie týchto ľahkých činností musí zamestnávateľ získať povolenie príslušného inšpektorátu práce a to v súlade s dohodou s orgánom na ochranu zdravia. Povolenie obsahuje stanovenie maximálneho počtu hodín a podmienky, za ktorých môžu deti vykonávať tieto ľahké činnosti.

AKÁ JE MAXIMÁLNA DĹŽKA PRACOVNÉHO ČASU PRE NEPLNOLETÝCH ZAMESTNANCOV?

Pre neplnoletých zamestnancov platia nasledujúce maximálne povolené pracovné časy v závislosti od ich veku:

 • Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov môže pracovať najviac 30 hodín týždenne, aj keď je zamestnaný u viacerých zamestnávateľov.
 • Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov môže pracovať najviac 37,5 hodiny týždenne, aj keď je zamestnaný u viacerých zamestnávateľov.

Pracovný čas mladistvého nesmie presiahnuť 8 hodín v priebehu 24 hodín. Tento pracovný čas musí byť naplánovaný tak, aby mladistvý zamestnanec mal minimálne 14 hodín nepretržitého odpočinku medzi koncom jednej pracovnej zmeny a začiatkom druhej.

AKÉ DODATOČNÉ POVINNOSTI MÁ ZAMESTNÁVATEĽ, AK ZAMESTNÁVA NEPLNOLETÉHO ZAMESTNANCA?

Okrem dodržiavania maximálnych pracovných časov majú zamestnávatelia pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov aj ďalšie povinnosti:

 • Informačná povinnosť: Zamestnávateľ musí pri prijímaní mladistvého do zamestnania informovať ho o pracovnom poriadku, kolektívnej zmluve a možných rizikách spojených s jeho prácou.
 • Spolupráca so zákonnými zástupcami: Zamestnávateľ je povinný spolupracovať so zákonnými zástupcami mladistvých pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých.
 • Evidencia mladistvých zamestnancov: Zamestnávateľ musí viesť evidenciu mladistvých zamestnancov zamestnaných v pracovnom pomere, a túto evidenciu kontrolovať príslušný inšpektorát práce.
 • Zákaz dohôd o hmotnej zodpovednosti: Zamestnávateľ nesmie uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti s mladistvým zamestnancom, teda dohodu o jeho zodpovednosti za eventuálne škody na zverených hodnotách, až do momentu, keď zamestnanec dosiahne vek 18 rokov.
 • Vypracovanie zoznamu zakázaných prác: Zamestnávateľ má povinnosť vypracovať zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, s cieľom zaistiť ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Túto povinnosť ukladá zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnávanie neplnoletých na Slovensku upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Podmienky zamestnávania neplnoletých sa nachádzajú v § 115 až § 121 Zákonníka práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *