Dôchodok a sporenie, Financie, Sociálna poisťovňa, Účtovníctvo, Zamestnanie

Prvý pilier a starobný dôchodok

Do prvého piliera prispieva každý pracujúci občan, ktorý má povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Princíp prvého piliera je postavený na tom, že financie vybrané pomocou odvodov sa použijú na financovanie dôchodkov terajších dôchodcov. Peniaze sa nesporia na osobitný účet občana ako v prípade druhého či tretieho piliera.

Dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné osobitne financované podsystémy, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa:

 • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
 • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti pracovať v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Ide o povinné poistenie a účasť na tomto poistení vzniká priamo zo zákona. Zákon o sociálnom poistení však umožňuje aj dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje: 

 • starobný, 
 • predčasný starobný, 
 • vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok.

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje: 

 • invalidný dôchodok, 
 • vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok.

 

ČO OVPLYVŇUJE VÝŠKU BUDÚCEHO DÔCHODKU

 1. Dôchodkový vek
  Nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov.
 2. Všeobecný vymeriavací základ
  Je to 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok, aktuálne je vo výške 13 596 eur.
 3. Odpracované roky
  Započítava sa do nich aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného dôchodku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.
 4. Aktuálna dôchodková hodnota
  Pri výpočte peňazí je jednou z troch dôležitých veličín a používa sa platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Určuje ju rezort práce opatrením. Tento rok je jej suma 15,1300 eura.
 5. Osobný mzdový bod
  Určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia (od 1. júla 2005 sú rozhodujúcim obdobím roky od 1. januára 1984 do roka, ktorý predchádza roku, v ktorom človek splnil podmienky nároku na dôchodok. Napr. ak splníte podmienky nároku na starobný dôchodok v roku 2016, rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod, budú roky 1984 až 2015). Vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.
 6. Osobný vymeriavací základ
  Tvorí úhrn hrubých miezd poistenca za roky, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie, alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené.
 7.  Priemerný osobný mzdový bod
  Spolu s odpracovanými rokmi a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodku. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu odpracovaných rokov. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 68 %, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 20 %.

 

PRÍKLADY VÝPOČTU

Príklad č. 1: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že jeho zárobok bol na úrovni priemernej mzdy). Odpracoval 43,6768 roka (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Dôchodok: 1,0012 × 43,6768 × 15,1300 = 661,70 eura.

Suma penzie sa následne zvýši o valorizáciu o 8,60 eur mesačne na 670,30 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416. Odpracoval 43,8028 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Dôchodok: 0,5416 × 43,8028 × 15,1300 = 359,00 eura mesačne.

Suma dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu – o 4,70 eura mesačne na 363,60 eura mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *