Novely a zmeny zákonov, Podnikanie, Zamestnanie

Opätovné zvýšenie stravného v roku 2023 – návrh zákona

Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného s účinnosťou od 1. júna 2023 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac január 2023. O čom sme vás informovali a poslednú úpravu zákona si môžete prečítať tu.

      V zmysle mechanizmu  zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona  o cestovných náhradách, bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac jún  2023.

      V mesiaci jún 2023 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,8, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,8 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného). 

      Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eur na 7,80 eur,   
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eur na 11,60 eur,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 16,40 eur na 17,40 eur.    

      Sumy stravného sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na desať eurocentov nahor. 

      Podľa § 5 ods. 2  zákona o cestovných  náhradách sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Ak schvália novelu zákona, bude to znamenať zvýšenie povinného príspevku zamestnávateľ, ktorý prispieva zamestnancom. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom príspevok na stravovanie minimálne vo výške 55% z ceny jedla až do výšky 55% zo sumy stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín. To by predstavovalo zvýšenie maximálneho príspevku zo sumy 4,02€ (platná aktuálne) na sumu 4,29€ (platné po novele).

Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnanca by sa teda zvýšila na sumu 3,22€. Z aktuálnej hodnoty 3,02€ by to teda predstavovalo navýšenie o 0,20€.

Zamestnávatelia, ktorí poskytujú stravu zamestnancom prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby sprostredkujúcej stravovacie služby, by mali príspevok na stravu vyjadrený v hodnote stravovacej poukážky (gastrolístka), a tá by mala byť najmenej 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín. Pri navrhovanej sume 7,80 eur, by minimálna hodnota gastrolístka bola po novom 5,85 eur.

Je potrebné pripomenúť, že zamestnanec musí mať k dispozícií príspevok na stravu, stravné už v prvý pracovný deň. Zamestnávateľ je povinný zo zákona poskytovať príspevok na stravu zamestnancom vopred.

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), akými sú napríklad živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, bude možné si do výdavkov zahrnúť stravné vo výške 55 % z hodnoty stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín, za každý odpracovaný deň. Po plánovanom zvýšení by SZČO mohli uznať do výdavkov 4,29 eur za odpracovaný deň.. Čo predstavuje zvýšenie o 0,27eur na deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *