Novely a zmeny zákonov, Sociálna poisťovňa

Nová povinnosť pre zamestnávateľov od 1.1.2023: Nahlasovanie analytických údajov o zamestnancoch Sociálnej poisťovni

Od začiatku roka, teda od 1.1.2023, je novou povinnosťou zamestnávateľov nahlasovať Sociálnej poisťovni analytické údaje o ich zamestnancoch. Tento úkon museli zamestnávatelia vykonať do podania výkazu za január pre všetkých svojich aktuálnych zamestnancov. Táto povinnosť vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení č. 317/2018 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2023.

Novela zákona o sociálnom poistení prináša aj ďalšie zmeny, napríklad zmenu výnimky z dôchodkového poistenia pre študentov a dôchodcov na novú odvodovú odpočítateľnú položku. Avšak, v tomto článku sa zameriame na povinnosť zamestnávateľov poskytnúť Sociálnej poisťovni analytické údaje o zamestnancoch.

Sociálna poisťovňa bude zhromažďovať tieto údaje na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík vo vlastnom informačnom systéme. V dôsledku tejto zmeny pribudnú zamestnávateľom nové povinnosti.

Evidencia analytických údajov obsahuje:

 • číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zo zárobkovej činnosti zaúčtovanému na výplatu za mesiac,
 • číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Nová povinnosť pre zamestnávateľov sa týka vedenia evidencie analytických údajov zamestnanca. Tieto údaje sú nevyhnutné na hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík v Slovenskej republike a zamestnávatelia sú povinní ich poskytnúť Sociálnej poisťovni.

Od 1.1.2023 platí nový § 232a v zákone o sociálnom poistení, ktorý zamestnávateľom ukladá povinnosť viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo právneho vzťahu fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.

Ak poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. januárom 2023 a trvá aj po 31. decembri 2022, zamestnávateľ musí v evidencii analytických údajov zamestnanca uviesť tieto údaje za obdobie od 1. januára 2023.

Ako správne vyplniť analytické údaje zamestnanca od 1.1.2023?

Zamestnávatelia musia vyplniť analytické údaje zamestnanca, ako je miesto výkonu práce, rozsah pracovného času a druh vykonávanej práce, na novom registračnom liste fyzickej osoby (RLFO). Tieto údaje majú svoje miesto v oddieli 5 – doplňujúce údaje zamestnanca. Zamestnávateľ ich uvádza na registračnom liste – prihláška pri prihlásení zamestnanca a v prípade zmien týchto údajov, je potrebné ich zmenu nahlásiť na RLFO – zmena. Spodná časť formulára.

Zamestnávateľ by mal v mesačnom výkaze/výkaze poistného uvádzať počet hodín, ktoré odpovedajú vymeriavaciemu základu za daný kalendárny mesiac. Toto uvádzanie je potrebné vykonávať pri každom podaní výkazu, s mesačnou periodicitou. Zamestnávateľ by pri výpočte počtu hodín mal vychádzať z evidencie pracovného času zamestnanca za daný mesiac.

Ako správne vyplniť analytické údaje zamestnanca v registračnom liste fyzickej osoby od 1.1.2023?

Číselný kód miesta výkonu práce:

Uveďte správny číselný kód miesta, kde zamestnanec vykonáva prácu, podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 597/2002 Z. z. v platnom znení. Rozhodujúcim faktorom je dohodnuté miesto výkonu práce, ktoré sa zvyčajne uvádza v pracovnej zmluve. Ak je miesto výkonu práce uvedené ako adresa bydliska zamestnanca, uveďte túto adresu.

Ak sa miesto výkonu práce:

 • nachádza v dvoch alebo viac obciach/mestách, uveďte číselný kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce,
 • nachádza v určenom okrese alebo kraji, uveďte číselný kód okresu alebo kraja,
 • nachádza v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uveďte číselný kód okresu alebo kraja, kde prevláda výkon práce,
 • nachádza na celom území SR, uveďte číselný kód 500000,
 • nachádza mimo územia SR, uveďte číselný kód 999999,
 • nachádza mimo územia SR a zároveň aj na území SR, uveďte číselný kód, kde prevláda výkon práce (ak prevláda výkon práce v SR, postupujte podľa predchádzajúcich bodov),
 • nedá určiť, uveďte číselný kód 900000.

Dohodnutý rozsah pracovného času:

Uveďte dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, ktorý vyplýva z právneho vzťahu, napríklad z pracovnej zmluvy. Pokiaľ rozsah pracovného času nie je určený (napríklad pri dohode o vykonaní práce), uveďte číselný kód 99,99.

Číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce:

Uveďte číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 449/2020 Z. z.

Pre spoločnosti je potrebné vyplniť analytické údaje za konateľa alebo spoločníka, ktorí vykonávajú pre spoločnosť závislú činnosť a sú dôchodkovo poistenými osobami. Pokiaľ je možné určiť miesto výkonu práce, rozsah pracovného času alebo druh vykonávanej práce na základe uzatvoreného právneho vzťahu, zamestnávateľ tieto údaje uvedie na tlačive Registračný list FO.

V prípade, že nie je možné určiť miesto výkonu práce, uvedie sa číselný kód 900000, ak rozsah pracovného času nie je určený, uvedie sa číselný kód 99,99 a ak sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vo vyhláške nenachádza, uvedie sa číselný kód 9999999.

Pre aktuálnych zamestnancov je potrebné oznámiť analytické údaje Sociálnej poisťovni prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) – zmena v termíne podania mesačného výkazu, resp. výkazu poistného a príspevkov za mesiac január 2023 analytické údaje za zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prihlásil pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022.

Sociálna poisťovňa v posledných dňoch kontaktovala všetkých zamestnávateľov, prostredníctvom správy v elektronickom portály slovensko.sk, kde im oznámila plánovanú kontrolu splnenie povinnosti o oznámení analytických údajov.

Kontrola začne od obdobia 03/2023, a ak zamestnávateľ neoznámi analytické údaje, jeho výkaz nebude spracovaný. Zamestnávatelia, ktorí túto povinnosť nesplnili, by mali analytické údaje oznámiť čo najskôr.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *