Financie, Podnikanie, Sociálna poisťovňa, Účtovníctvo

Najčastejšie chyby začínajúcich podnikateľov

V rámci našej spoločnosti sa často pri nových klientoch stretávame s tými istými chybami. Prinášame Vám niekoľko z nich:

 

NESPLNENÁ REGISTRAČNÁ POVINNOSŤ PRI NÁKUPE SLUŽIEB ZO ZAHRANIČIA

Najčastejšou chybou je, že si podnikateľ nesplní registračnú povinnosť podľa §7a ešte pred prijatím služby z krajiny EU. Spravidla  to býva reklama či už od GOOGLE alebo Facebooku. Pred prijatím samotnej služby máte povinnosť sa registrovať k DPH a bude Vám pridelené číslo IČ DPH inak povedané VAT NUMBER.

Keď máte číslo pridelené môžete si objednať službu a obchodnému partnerovi toto číslo uvediete a on Vám vystaví faktúru s dodatkom na prenos daňovej povinnosti. Faktúra bude teda vystavená bez DPH. Ale tu mi táto povinnosť nekončí, po prijatí služby mám povinnosť do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci po mesiaci kedy som službu prijal podať daňové priznania k DPH a zaplatiť z tejto služby daň vo výške 20%. Ak si túto povinnosť nesplníte tak za neskorú registráciu dostanete pokutu 30 € a za nepodanie priznania 30 € až 60 € a k tomu Vám môže daňový úrad vyrubiť úrok z omeškania.

„Zaplatím zo súkromnej karty, však to sa nikto nedozvie“ Veľa podnikateľov si myslí, že ak to zaplatia zo svojej súkromnej karty, ale bude to použité na podnikanie, tak sa tejto povinnosti vyhne a zároveň si to nezapočíta do nákladov. Z pohľadu štátneho rozpočtu ide síce o rovnaké sumy, ale dochádza ku kráteniu DPH a zároveň sa oberáte o zaradenie týchto výdavkov do daňových nákladov, čím by ste si mohli ponížiť daň z príjmu.

 

ZLE VYPOČÍTANÝ OBRAT PRE POVINNÚ REGISTRÁCIU K DPH

Často sa stáva, že si podnikateľ pomýli spôsob výpočtu obratu pre registráciu k DPH. Zákon o DPH podľa §4, ods. 1 222/2004 Z.z nám hovorí, že v prípade ak dosiahnete obrat za 12 po sebe idúcich mesiacov vo výške 49 790 € je potrebné do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mesiaca v ktorom ste obrat dosiahli vykonať registráciu k DPH.

Najčastejšie sa podnikatelia domnieva, že obrat pre výpočet sa vždy nuluje k 1.1. a začínajú od znova a pozerajú sa na kalendárny rok namiesto 12 za sebou idúcich mesiacov.  Čiže napríklad vždy je potrebné sledovať obdobie povedzme od apríl 2021 do marca 2022 alebo august 2022 a do júla 2023.

Ďalšou chybou je, že nie každá tržba, každý výnos sa započítava do obratu pre registráciu k DPH. Nepatria sem oslobodené dodania, dodania do zahraničia, dodania bez protihodnoty, predaj majetku a niektoré ďalšie.

 

ZÁPORNÝ STAV V POKLADNI – MÍNUSOVÁ POKLADŇA

Veľa ľudí v dnešnej dobe stále preferuje hotovosť, a to sa týka aj podnikateľov.

Pokladnicu v spoločnosti si môžeme ideálne predstaviť ako reálnu peňaženku, tiež v keď sa nej nenachádzajú peniaze nemôžeme nimi zaplatiť lebo nemáme čím. Avšak hlavne na začiatku podnikania často podnikatelia nakupujú tovary a služby zo svojich finančných prostriedkov v hotovosti bez toho aby predtým vložili tieto peniaze do spoločnosti a za následok to má mínusový stav v pokladni.

Z pohľadu účtovníctva ide o obrovskú chybu, ktorú je potrebné vyriešiť. Možné riešenia sú napríklad:

  • Už nakúpené tovary alebo služby zaúčtovať cez úhradu spoločníkovi s tým, že tým vznikne záväzok voči spoločníkovi – prípadne konateľovi
  • Avšak lepšie je takúto situáciu predpokladať a v tom prípade je možné spoločníkovi poskytnúť z účtu preddavok na takéto nákupy.
  • Vybrať peniaze z účtu.

Ďalší problém nastáva ak je daná spoločnosť platiteľom DPH z pohľadu nároku na odpočítanie dane. Z pohľadu obchodného zákonníka sa majiteľom veci stáva osoba po jej zaplatení. Tým ale, že fyzická osoba (spoločník/konateľ) nie je platiteľom DPH a teda ani zdaniteľnou osobou pri predaji veci do spoločnosti, spoločnosti nevzniká nárok na odpočet DPH podľa §49 a §51.

Tento problém sa dá vyriešiť internou smernicou, kde sa môže uviesť, že konateľ/spoločník je oprávnený nakupovať tovary a služby v mene a na účet spoločnosti aj zo súkromného účtu, prípadne platobnou/kreditnou kartou. V takom prípade sa majiteľom v čase úhrady stáva spoločnosť, ktorá má záväzok voči konateľovi/spoločníkovi.

 

NELEGÁLNA PRÁCA – NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE -ČO MÁM ROBIŤ AK CHCEM NIEKOHO ZAMESTNAŤ?

Okrem samotných výberových konaní, zverejnením pracovného miesta na príslušných portáloch čaká podnikateľa rozsiahla administratíva spojená so zamestnaním prvého zamestnanca. V prípade, že idem zamestnávať prvého zamestnanca registrovať sa na sociálnej a zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade k dani zo závislej činnosti.

V sociálnej poisťovni musí byť zamestnanec registrovaný ešte pred nástupom do práce a teda pred začatím zamestnania. Takáto registrácia sa robí prostredníctvom e-pobočky sociálnej poisťovne. Do samotnej poisťovne sa musíte ako zamestnávateľ registrovať vyplnením registračného listu zamestnávateľa a doručiť ho buď osobne alebo poštou na pobočku sociálnej poisťovne. Po registrácií zamestnávateľa Vám bude vytvorený prístup do e-pobočky.

V prípade nedodržania lehoty Vám hrozí od sociálnej poisťovne pokuta za každý deň omeškania podľa cenníka.

Vyššie pokuty však môže dať inšpektorát práce, ktorý Vám môže udeliť pokutu  od 2000 € aj za čo i len 1 deň omeškania.

Povinnosť prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne máme do 8 dní od vzniku pracovného pomeru.

 

AKO PREDÍSŤ TAKÝMTO CHÝBAM?

Jednou z možností ako nerobiť chyby z nevedomosti je mať spoľahlivého účtovníka, ktorý Vám so všetkým pomôže. Nebojte sa na nás obrátiť a všetko vybavíme za Vás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *