Financie, Podnikanie

Dobrovoľná registrácia platiteľa DPH

Viacerí podnikatelia si kladú otázku, či je možné stať sa platiteľom DPH aj v prípade, že nedosiahli potrebný obrat. Podľa §4 ods. 2 môže o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH požiadať aj tá osoba, ktorá nespĺňa podmienku dosiahnutia výšky obratu 49 790 € a viac.

Takže aj v prípade, že fyzická alebo právnická osoba má záujem stať sa platiteľom DPH a nedosiahla potrebnú výšku obratu, má možnosť podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH.

 

AKÉ DOKLADY SI MÁM NACHYSTAŤ PRI ŽIADOSTI O DOBROVOĽNÚ REGISTRÁCIU?

Žiadosť o dobrovoľnú registráciu je potrebné doplniť dokladmi, ktoré sú schopné preukázať podnikateľské činnosť alebo podnikateľský zámer spoločnosti. V prípade, že daňovému úradu nepostačujú doklady, ktoré ste im priložili v žiadosti, vyzvú Vás na doplnenie.

Najčastejšie si daňový úrad vyžiada tieto doklady, prípadne iné doklady, ktoré má spoločnosť k dispozícii a preukazujú vykonávanie, zámer vykonávania  ekonomickej činnosti:

  • Hlavná kniha /mesačné zobrazenie
  • Evidencia/zoznam vystavených faktúr
  • Prijaté a vystavené faktúry /pár kusov k nahliadnutiu + doklady o úhrade faktúr – výpisy z bankového účtu

 

OTÁZKY, KTORÉ SA REGISTRÁTOR MÔŽE SPÝTAŤ:

1) Čo sa nachádza na adrese sídla daňového subjektu? Má daňový subjekt označenú schránku? Má daňový subjekt priestory na iných adresách?

2) Aký je hlavný predmet podnikateľskej činnosti daňového subjektu? Ak má daňový subjekt webovú stránku, prosím uveďte.

3) Kto zabezpečuje výkon podnikateľskej činnosti?

4) Má daňový subjekt zamestnancov? Ak nemá, plánuje nejakých zamestnať?

5) Vlastní daňový subjekt hmotný a nehmotný majetok? Ak áno aký?

6) Z akých krajín sú alebo budú obchodní partneri daňového subjektu?

7) Má daňový subjekt prijaté a vystavené faktúry? Ak áno, čo je predmetom fakturácie? Sú tieto faktúry uhradené? Ak áno, akým spôsobom?

8) Má daňový subjekt prijaté objednávky, uzatvorené a podpísané zmluvy s odberateľmi, dodávateľmi? Ak áno čo je predmetom zmlúv a objednávok?

 

MÁM NOVO ZALOŽENÚ S.R.O. A CHCEM ŽIADAŤ O DOBROVOĽNÚ REGISTRÁCIU, AKO TO SPRAVIŤ?

V prípade, že podnikateľský subjekt, nemá alebo ešte nezačal vykonávať svoju činnosť, mal by si pripraviť k žiadosti o registráciu aj podnikateľský plán, keďže musí preukázať zámer vykonávať ekonomickú činnosť.

Podnikateľský plán je v tomto prípade vhodné mať odborne vypracovaný, aby obsahoval všetky potrebné náležitosti, ako sú základné informácie o spoločnosti, predmet činnosti spoločnosti, finančný plán a mnoho ďalších bodov.

V ideálnom prípade podnikateľský subjekt doloží k žiadosti aj zmluvy s obchodnými partnermi, ktoré dokazujú, že sa podnikateľská činnosť plánuje vykonávať.

 

ZAMIETLI MI REGISTRÁCIU ČO TERAZ?

Dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH Vám daňový úrad môže aj zamietnuť. Problém nastáva ak subjekt nesúhlasí so zamietnutím. Bohužiaľ,  na zamietnutie žiadosti o registráciu sa nemožno odvolať. Taktiež zamietnutie prvej registrácie môže byť aj dôvod na zamietnutie opätovnej dobrovoľnej registrácie k DPH.

Preto odporúčame po zamietnutí registrácie, požiadať daňový úrad o späť vzatie pôvodnej žiadosti o registráciu aby ste sa do budúcna vyvarovali zbytočným problémom.

 

NAŠA SLUŽBA REGISTRÁCIE S.R.O. K DPH ZAHŔŇA
  • Konzultácie pred podaním žiadosti s konateľom spoločnosti. Konzultácia zahŕňa dôkladné oboznámenie sa s plánovaným podnikaním žiadateľa a stavom príprav na podnikanie. Na základe týchto informácií navrhneme zoznam dokumentov, ktoré firma bude vedieť predložiť a zároveň bude postačovať ku kladnému vybaveniu žiadosti o registráciu k DPH na daňovom úrade.
  • Spracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad.
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *