Ekonomika, Financie, Podnikanie

Dividendy – vyplácanie a zdanenie za minulé účtovné obdobia

Euro bankovky v rukách s nápisom dividendy

Vyplatenie dividend za minulé obdobia prináša so sebou niekoľko dôležitých daňových a odvodových povinností, ktoré závisia od účtovného obdobia, za ktoré bol zisk obchodnej spoločnosti či družstva dosiahnutý. Nižšie je prehľad jednotlivých pravidiel podľa obdobia, za ktoré sa dividendy vyplácajú.

Dividendy za účtovné obdobia 1993-2003

Za dividendy z týchto účtovných období sa neplatia zdravotné odvody, ale daň z príjmov podľa nasledujúcich pravidiel:

  • Fyzické osoby (rezidenti aj nerezidenti): Daň sa vyberá zrážkou vo výške 7% pri vyplatení dividend zo spoločností so sídlom v SR, ako aj pri vyplatení dividend zo zahraničia rezidentom SR.
  • Právnické osoby (rezidenti): Podiel na zisku sa zdaňuje v daňovom priznaní. Ak je podiel vyplatený slovenskej firme so sídlom v SR, ktorá má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti v EÚ, podiel na zisku sa nezdaňuje.
  • Právnické osoby (nerezidenti): Podiel na zisku sa zdaní zrážkou vo výške 19%, pokiaľ nie je vyplatený zahraničnej firme so sídlom v EÚ, ktorá má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti zo SR.

Dividendy za účtovné obdobia 2004-2010

Za dividendy z týchto účtovných období sa neplatí daň ani zdravotné poistenie, keďže súčasťou daňovej reformy z roku 2003 bolo zrušenie dvojitého zdanenia zisku.

Dividendy za účtovné obdobia 2011-2016

Za dividendy z týchto účtovných období sa neplatí daň, ale platí sa zdravotné poistenie:

  • Účtovné obdobia 2011-2012: Sadzba poistného je 10%, resp. 5% pre osoby so zdravotným postihnutím. Poistenec oznamuje sumu vyplatenej dividendy zdravotnej poisťovni do 31. mája v roku nasledujúcom po roku vyplatenia.
  • Účtovné obdobia 2013-2016: Sadzba poistného je 14% pre všetkých bez oslobodeného minima. Odvody platí právnická osoba preddavkovo, do 8. dňa po mesiaci, v ktorom boli dividendy vyplatené.

Dividendy za účtovné obdobia 2017-2023

Za dividendy zo ziskov dosiahnutých za tieto obdobia sa neplatia zdravotné odvody, ale len daň z príjmov:

  • Obchodné spoločnosti alebo družstvá: Dividendy vyplatené spoločníkom alebo štatutárom sa zdaňujú, ak zisky boli dosiahnuté najskôr za rok 2017.
  • Tichí spoločníci: Podiely na zisku vyplatené tichým spoločníkom zo ziskov dosiahnutých najskôr za rok 2017.
  • Vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku: Týkajú sa podielov určených na základe účtovných závierok za rok 2017 a neskôr.
  • Zamestnanci bez účasti na základnom imaní: Podiely na zisku sa zdaňujú, ak o ich výplate bolo rozhodnuté v roku 2017 a neskôr.
  • Pozemkové spoločenstvá: Podiely na zisku a majetku vyplácané členom spoločenstva zo ziskov dosiahnutých najskôr za rok 2017.

Sadzby dane pre fyzických daňovníkov SR:

Zdroj dividend

Sadzba dane


SR


7 %


Zahraničie – zmluvné štáty


Zmluvne dohodnutá sadzba alebo 7 %


Zahraničie – nezmluvné štáty


35 %

Zdanenie podielov vyplácaných zahraničnými spoločnosťami

Pravidlá uvedené vyššie sa týkajú podielov vyplácaných fyzickým osobám. Právnické osoby zdaňujú vyplácané podiely len ak sú vyplácané zo zahraničia od daňovníka z nezmluvného štátu sadzbou 35%. Rovnaké pravidlo platí aj opačne, ak slovenská právnická osoba vypláca dividendu do zahraničia daňovníkovi z nezmluvného štátu.

Záver

Pri vyplácaní dividend za minulé obdobia je dôležité postupovať podľa pravidiel platných pre daný rok, za ktorý bol zisk vykázaný. Pre správne zdanenie a odvody je kľúčové dodržiavať aktuálne legislatívne požiadavky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *