Financie, Kryptomeny, Podnikanie

Darovanie kryptomien

Slovo kryptomeny sa opäť raz začína skloňovať aj v mainstreame a to hlavne vďaka rastúcej cene najsilnejšej z nich – Bitcoinu. Pred nejakým časom sme vám priniesli článok spojený s podnikaním s kryptomenami na Slovensku. Ako je to u nás ale v prípade darovania takejto virtuálnej meny pri fyzickej alebo právnickej osobe? A ako postupovať pri danení? Dočítate sa v tomto článku.

 

ZDAŇOVANIE VIRTUÁLNEJ MENY NADOBUDNUTEJ BEZODPLATNE (DAROVANÍM) V PRÍPADE FYZICKEJ OSOBY A PRÁVNICKEJ OSOBY

V súlade so zákonom o dani z príjmov, predmetom dane z príjmov fyzických osôb nie je príjem získaný darovaním. Pri fyzických osobách je potrebné rozlišovať, či ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

FYZICKÁ OSOBA – NEPODNIKATEĽ

Fyzickej osobe (nepodnikateľovi), ktorá nadobudne virtuálnu menu darovaním, v momente nadobudnutia neplynie zdaniteľný príjem. K zdaneniu dochádza až v čase predaja tejto virtuálnej meny, čím sa podľa zákona o dani z príjmov rozumie „výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.“ (definícia predaja virtuálnej meny sa vzťahuje na všetky subjekty, nie len nepodnikateľov). Príjem z predaja virtuálnej meny predstavuje pre fyzickú osobu (nepodnikateľa) ostatný príjem podľa § 8 Zákona o dani z príjmov. Základ dane, resp. čiastkový základ dane, ak fyzickej osobe plynú aj iné príjmy, napr. príjem zo závislej činnosti, sa vyčísli ako rozdiel medzi príjmom z predaja virtuálnej meny a výdavkom preukázateľne vynaloženým na dosiahnutie zdaniteľného príjmu. Takýmto výdavkom môže byť napr. notársky poplatok zaplatený pri darovaní virtuálnej meny.

To znamená, že ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, získa virtuálnu menu ako dar, bude po jej prípadnom predaji či výmene povinná zaplatiť daň z celej hodnoty virtuálnej meny v čase jej predaja poníženej o reálne výdavky. Pri predaji virtuálnej meny si teda nie je možné pri fyzickej osobe uplatniť daňový výdavok vo výške vstupnej ceny virtuálnej meny nadobudnutej darovaním.

FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ

V prípade fyzickej osoby (podnikateľa), ktorá nadobudne virtuálnu menu darovaním a túto virtuálnu menu zaradí do svojho obchodného majetku, takisto v momente nadobudnutia takáto virtuálna mena nepredstavuje pre SZČO zdaniteľný príjem. K zdaneniu dochádza až v čase predaja virtuálnej meny. Rozdiel je v tom, že pre fyzickú osobu (podnikateľa) príjem z predaja virtuálnej meny zaradenej do obchodného majetku, je príjem z podnikania (§ 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov), na ktorý je možné uplatniť si paušálne výdavky vo výške 60 % najviac však do výšky 20 000 EUR alebo skutočné výdavky. Uvedené znamená, že výhodou získania virtuálnej meny v prípade SZČO je možnosť uplatnenia výdavkov.

 

ZDAŇOVANIE VIRTUÁLNEJ MENY NADOBUDNUTEJ BEZODPLATNE (DAROVANÍM) V PRÍPADE PRÁVNICKEJ OSOBY

Bezodplatne nadobudnutá virtuálna mena sa v súlade so zákonom o účtovníctve v čase nadobudnutia ocení reálnou hodnotou, ktorou sa rozumie trhová cena zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. Právnická osoba zaradí takúto virtuálnu menu do krátkodobého finančného majetku. Zároveň virtuálna mena nadobudnutá darovaním predstavuje pre právnickú osobu výnos v čase nadobudnutia, ktorý ovplyvňuje výsledok hospodárenia, od ktorého sa odvíja samotný základ dane z príjmov, ale keďže príjem získaný darovaním nie je ani v prípade právnických osôb predmetom dane z príjmov, takýto výnos právnická osoba pri úprave výsledku hospodárenia na základ dane vylúči z výsledku hospodárenia (odpočítateľná položka od základu dane).

Výnos, týkajúci sa virtuálnej meny nadobudnutej darovaním, právnická osoba zahrnie do základu dane až v čase predaja virtuálnej meny. Zároveň právnická osoba zaúčtuje náklad z dôvodu vyradenia virtuálnej meny z majetku v ocenení reálnou hodnotou, v ktorej bola virtuálna mena ocenená v čase bezodplatného nadobudnutia. Podľa zákona o dani z príjmov „daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja.“ Keďže zákon o dani z príjmov (§ 25b) nestanovuje vstupnú cenu virtuálnej meny nadobudnutej darovaním, nie je možné pri predaji takejto virtuálnej meny uplatniť daňový výdavok vo výške vstupnej ceny, to znamená, že náklad vo výške reálnej hodnoty, v ktorej bola virtuálna mena v čase bezodplatného nadobudnutia ocenená, bude v čase vyradenia z majetku predstavovať pripočítateľnú položku k základu dane.

 

ZÁVER

V momente nadobudnutia virtuálnej meny darovaním, nevzniká fyzickej ani právnickej osobe povinnosť odviesť z tohto daru daň. Daň sa odvádza až za zdaňovacie obdobie, v ktorom takto nadobudnutú virtuálnu menu konkrétna osoba predá, pričom je zdaňovaný celý príjem (výnos) z predaja. V súlade so zákonom o dani z príjmov nie je totiž možné uplatniť si do daňových výdavkov vstupnú cenu virtuálnej meny nadobudnutej darovaním. Ak ste preto nadobudli virtuálnu menu ako dar, alebo plánujete kryptomenu previesť na inú osobu, dbajte na pravidlá zdaňovania. V prípade akýchkoľvek otázok, nebojte sa na nás obrátiť a my Vám radi poradíme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *